Politi og teknologi

Politi og teknologi har som formål å fange inn teknologiutviklingens betydning for politiet. For tiden står effekter av digitalisering (stordata, tingenes internett, automatisering, kunstig intelligens mv) i fokus. Vi ønsker å være en ledende arena for forskning på teknologiens innvirkning på politiarbeid nasjonalt og internasjonalt. Seminarrekken Den Digitale Timen er en fast arena for forskergruppens formidlingvirksomhet.

Dette forsker vi på

Teknologiutvikling, digitalisering og internasjonalisering medfører at politiet må utføre samfunnsoppdraget i et landskap som er stadig mer komplekst og dynamisk. Forskergruppen ønsker å bidra til at utviklingen i politiet kan skje kunnskapsbasert. De sentrale spørsmålene er hvordan teknologi og digitalisering påvirker kriminalitetsutviklingen, og hvordan politiet selv påvirkes av disse faktorene. Internett og mobile nettverk tilrettelegger for kriminalitet som foregår anonymt på tvers av landegrenser. Både etterretningsvirksomhet og forebygging av kriminalitet, så vel som etterforsking og strafforfølgning, fordrer internasjonalt samarbeid mellom politikulturer som kan ha betydelige ulikheter. Digitaliseringen har også store effekter på politiets arbeidsmetoder, og skaper nye krav til politiets strategier, åpenhet, kvalitetsstyring av arbeidsprosesser og kompetansebehov. Mer generelt oppstår etiske dilemma og rettslige gråsoner hvor kjernespørsmålet er hvor effektivt teknologiens muligheter kan utnyttes uten å gå på bekostning av rettssikkerhet, personvern og ytringsfrihet.  

Forskergruppen er flerfaglig (samfunnsvitenskap, politifag, juss, filosofi og teknologi), og befatter seg med alle deler av politiets samfunnsoppdrag. Medlemmene kommer fra Politihøgskolen, Universitetet i Oslo, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet og OsloMet. I tillegg deltar politiansatte med doktorgrad eller som har relevant master/er i PhD-løp. 

Forskergruppens viktigste aktiviteter i 2020 var foruten de faglige møtene, oppfølgningen av temanummeret Artificial Intelligence and Policing i Nordic Journal of Studies in Policing (2021). Vi deltok også på den årlige Nordic Cybercrime Conference (22.-23. oktober).  


Pågående forskningsprosjekter


Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis

Nina Sunde


FORMOBILE prosjekt
Rune Nordvik


Kunstig intelligens og politiarbeid

Inger Marie Sunde, Nina Sunde, Joshua Phelps, Jens Erik Paulsen, Katrin Franke


Mapping and forecasting crime trends in smaller cities – relevance for Norwegian research and policing

Annica Allvin


Politimetoder i endring: Politiets risikohåndtering og publikum

Helene Gundhus


Polisiær innsats mot organisert og økonomisk kriminalitet

Annette Vestby


Straffeprosessuell regulering av databeslag

Inger Marie Sunde


Disse samarbeider vi med:


• Northumbria University
• Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
• Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
• Aalborg Universitet
• Umeå Universitet
• Universitetet i Bergen
• Stockholms Universitet
• Police Academy of The Netherlands
• NHL Stenden University of Applied Sciences


Medlemmer av forskergruppen

Politihøgskolen:

Annette Vestby
Annica Allvin
Brita Bjørkelo
Egil Hove Olsvik
Geir Andresen
Guro Flinterud
Inger Marie Sunde (leder)
Jeanette W. Hegna
Jenny Maria Lundgaard
Jens Erik Paulsen
Jul Fredrik Kaltenborn
Katrine Holter
Kristin Marie Widerøe
Leif Erik Andreassen
Maja Feng Mikalsen 
Morten Holmboe
Nina Sunde (nestleder)
Philip Christopher Tolloczko
Robert André Furuhaug
Rune Nordvik
Trond Kyrre Simensen
Ulf Bergum

Eksterne:

Bente Skattør, Oslo Politidistrikt
Christin Thea Wathne, OsloMet 
Heidi Mork Lomell, Universitetet i Oslo 
Helene O. I. Gundhus, Universitetet i Oslo 
Ingvild Bruce, Universitetet i Oslo 
Jens Petter Sandvik, NTNU/Kripos 
Joshua Marvle Phelps, Bjørknes Høyskole
Kai Spurkland, Oslo Politidistrikt
Katrin Franke, NTNU 
Manne Gerell, Universitetet i Oslo
Mareile Kaufmann, Universitetet i Oslo
Silje Anderdal Bakken, Københavns Universitet
Stig Åsmund Andersen, Oslo politidistrikt 
Tereza Kuldova, OsloMet 
Thomas Wahlmann, Økokrim 
Torbjørn Skardhamar, Universitetet i Oslo
Victoria Stensland, Universitetet i Oslo

Kontakt oss


Er du interessert i å vite mer om det vi forsker på eller har du lyst til å opprette et samarbeid, kontakt leder Inger Marie Sunde på telefon: 23 19 97 61 / 916 60 052 eller e-post: inger.marie.sunde@phs.no.