Politi og teknologi

Politi og teknologi har som formål å fange inn teknologiutviklingens betydning for politiet. For tiden står effekter av digitalisering (stordata, tingenes internett, automatisering, kunstig intelligens mv.) i fokus. Vi ønsker å være en ledende arena for forskning på teknologiens innvirkning på politiarbeid nasjonalt og internasjonalt. Seminarrekken Den Digitale Timen er en fast arena for forskergruppens formidlingsvirksomhet.

Dette forsker vi på

Teknologiutvikling, digitalisering og internasjonalisering medfører at politiet må utføre samfunnsoppdraget i et landskap som er stadig mer komplekst og dynamisk. Forskergruppen ønsker å bidra til at utviklingen i politiet kan skje kunnskapsbasert. De sentrale spørsmålene er hvordan teknologi og digitalisering påvirker kriminalitetsutviklingen, og hvordan politiet selv påvirkes av disse faktorene. Internett og mobile nettverk tilrettelegger for kriminalitet som foregår anonymt på tvers av landegrenser. Både etterretningsvirksomhet og forebygging av kriminalitet, så vel som etterforsking og strafforfølgning, fordrer internasjonalt samarbeid mellom politikulturer som kan ha betydelige ulikheter. Digitaliseringen har også store effekter på politiets arbeidsmetoder, og skaper nye krav til politiets strategier, åpenhet, kvalitetsstyring av arbeidsprosesser og kompetansebehov. Mer generelt oppstår etiske dilemma og rettslige gråsoner hvor kjernespørsmålet er hvor effektivt teknologiens muligheter kan utnyttes uten å gå på bekostning av rettssikkerhet, personvern og ytringsfrihet.  

Forskergruppen er flerfaglig (kriminologi, sosiologi, politifag, juss, filosofi og teknologi), og befatter seg med alle deler av politiets samfunnsoppdrag. Medlemmene kommer fra Politihøgskolen, Universitetet i Oslo, Oslo Nye Høyskole, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, OsloMet og Malmø Universitet. I tillegg deltar politiansatte med doktorgrad eller som har relevant master/er i PhD-løp. 


Pågående forskningsprosjekter


Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis

Nina Sunde


Kunstig intelligens og politiarbeid

Inger Marie Sunde, Jens Erik Paulsen, Nina Sunde, Katrin Franke


Mapping and forecasting crime trends in smaller cities – relevance for Norwegian research and policing

Annica Allvin


Politimetoder i endring: Politiets risikohåndtering og publikum

Helene Gundhus


Polisiær innsats mot organisert og økonomisk kriminalitet

Annette Vestby


Straffeprosessuell regulering av databeslag

Inger Marie Sunde

 

Creation and evaluation of live data forensic testbed software

Ulf Bergum


Disse samarbeider vi med:

  • Northumbria University
  • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
  • Universitetet i Oslo
  • Aalborg Universitet
  • Umeå Universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Stockholms Universitet
  • Uppsala Universitet
  • Police Academy of The Netherlands
  • NHL Stenden University of Applied Sciences


Medlemmer av forskergruppen

Politihøgskolen:

Annette Vestby
Annica Allvin
Benedicte Nordahl Berntsen
Brita Bjørkelo
Carlos Jose Calleja Ahmad
Carlota Urruela Cortes
Charlotte Tandberg
Dino Bahonjic
Egil Hove Olsvik
Geir Andresen
Guro Flinterud
Helene O. I. Gundhus (UiO/PHS)
Inger Marie Sunde 
Ingrid Løining Ørum
Ingvild Bruce
Jenny Maria Lundgaard
Jens Erik Paulsen
Jul Fredrik Kaltenborn
Johanne Yttri Dahl
Katrine Holter
Kristin Marie Widerøe
Leif Erik Andreassen
Maja Feng Mikalsen 
Mariann Idstad
Morten Holmboe
Nina Sunde (leder)
Philip Christopher Tolloczko
Rune Nordvik
Sara Marcolla
Trond Kyrre Simensen
Ulf Bergum
Wivi Andersen

Eksterne:

Bente Skattør, Oslo Politidistrikt
Christin Thea Wathne, OsloMet 
Heidi Mork Lomell, Universitetet i Oslo 
Ingvild Bruce, Universitetet i Oslo 
Jens Petter Sandvik, NTNU/Kripos 
Joshua Marvle Phelps, Bjørknes Høyskole
Kai Spurkland, Oslo Politidistrikt
Katrin Franke, NTNU 
Mads Skipanes, NTNU/Kripos
Manne Gerell, Universitetet i Oslo
Mareile Kaufmann, Universitetet i Oslo
Odin Hetimann, Kripos
Silje Anderdal Bakken, Københavns Universitet
Stig Åsmund Andersen, Oslo politidistrikt 
Tereza Kuldova, OsloMet 
Thomas Wahlmann, Økokrim 
Torbjørn Skardhamar, Universitetet i Oslo
Victoria Stensland, Universitetet i Oslo

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om det vi forsker på eller har du lyst til å opprette et samarbeid, kontakt leder Nina Sunde på e-post: nina.sunde@phs.no