Ingvild Bruce

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er jurist og har doktorgrad i rettsvitenskap (jus). Doktoravhandlingen min handlet om etterretningstjenesters adgang til å overvåke enkeltpersoner for å beskytte nasjonal sikkerhet. Jeg har også skrevet om skjulte etterforskingsmetoder og terrorlovgivning. Andre forskningsinteresser er internasjonal rett, menneskerettigheter og komparativ rett. Jeg er førsteamanuensis-II ved Institutt for Offentlig Rett, der jeg er tilknyttet Center for Experimental Learning (CELL). Tidligere har jeg blant annet jobbet i Borgarting lagmannsrett, på Stortinget, i ØKOKRIM, for Riksadvokaten og i Justis- og beredskapsdepartementet

Kompetanseområder

 • Etterretning
 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Menneskerettigheter

Forsker på

 • Skjulte tvangsmidler
 • Overvåking
 • Sikkerhet og etterretningstjenester
 • Politiet og påtalemyndigheten

Underviser i

 • Etterforskning
 • Etteretning
 • Påtalerett
 • Menneskerettigheter