Opptakstall for Bachelor - politiutdanning

På denne siden finner du tall og statistikk om søkere og studenter ved politiutdanningen.

Søkertall og nye studenter

I tabellen under finner du antall søkere til politiutdanningen i perioden 1988 frem til 2023, samt hvor mange studenter som ble tatt opp hvert enkelt år.

Legg merke til at opptaket til politiutdanningen i 2009 ble integrert i Samordna opptak. Dette førte til at søknadsprosessen ble vesentlig endret. Søkertallene fra 2009 og fremover er derfor ikke direkte sammenlignbare med søkertallene i årene forut.

Fra 2009 og fremover inngår også førsteprioritetssøkere i tabellen over. Førsteprioritetssøkere er søkere som har ett av Politihøgskolens studiesteder rangert som sitt høyest prioriterte studieønske i søknaden hos Samordna opptak.

Kjønnsfordeling blant søkere og nye studenter

I tabellen under kan man se kvinneandel ved politiutdanningen tilbake til 1988.

Fordi opptaket til politiutdanningen i 2009 ble integrert i det samordna opptaket er ikke tallene før og etter dette tidspunktet direkte sammenlignbare med hverandre.

Minoritetsbakgrunn og mangfoldsrekruttering

Politiet skal speile befolkningssammensetningen gjennom bred rekruttering (Stortingsmelding 42, 2004-2005, Om politiets rolle og oppgaver). Politihøgskolen legger særskilt vekt på viktigheten av variert språklig- og kulturell kompetanse i rekrutteringsarbeidet.

Politihøgskolen rekrutterer studenter fra hele landet, og har blant annet flere rekrutteringstiltak direkte rettet mot potensielle søkere med innvandrerbakgrunn. Noen eksempler på dette er besøk på skoler hvor andelen elever med innvandrerbakgrunn er høy, gratis svømmeopplæring, veiledningssamtaler, m.m.

Skolebesøk og ulike andre presentasjoner av politiutdanningen for ungdom gjennomføres i samarbeid med studentrekrutteringsteamet ved PHS. Rekrutteringsteamet settes sammen hvert år ut fra en målsetting om at minst halvparten av teamet er studenter som selv har minoritetsbakgrunn. Videre pågår det også en rekke ulike rekrutteringstiltak i regi av politidistriktene.

I opptaksrapporten kapittel 1.5 finner du nærmere informasjon om mangfoldsrekruttering ved Politihøgskolen.