A matter of facts: Flows of knowledge through digitalized police practices

Digitalisering anses sentralt for politiets arbeid. Politiet peker selv på at det trengs innsats for å møte dagens og fremtidens utfordringer, og at det er behov for nye digitale verktøy i sektoren. Politiets strategier berører imidlertid ikke alle mulige konsekvenser av digitalisering. Dette prosjektet undersøker hvordan digitalisering påvirker kunnskapsproduksjon i politiet, og hvordan dette igjen påvirker samfunnet i stort.

Jenny Maria Lundgaard, Johanne Yttri-Dahl, Guro Flinterud, Brita Bjørkelo. Foto: Jon Strype

Norsk politi nyter stor tillit, og selv om det finnes sunn skepsis i offentligheten, tillegges deres ord og handlinger stor autoritet. Slik er politiets kunnskap med å forme samfunnet. Det er derfor avgjørende å studere hvordan digitalisering former politiets produksjon av kunnskap og fakta. Digitalisering endrer hvordan en jobber og hvordan informasjon fortolkes og brukes. Biter av informasjon legges inn i nettverk av interne databaser, spres utad i sosiale medier og registreres i økende grad på digitale enheter.

Digitaliseringsprosessene påvirker informasjonens status og øker autoriteten til dataene: Når informasjon materialiseres gjennom teknologier, kan usikkerhet og kompleksitet tilsløres.

Dette prosjektet undersøker hvordan politiets digitaliseringspraksiser former hva som får status som fakta om hendelser, handlinger, kriminalitet og fare, og påvirker forståelser og adferd, både i og utenfor politiet.

Prosjektet bruker flere metoder. Disse inkluderer (digital) etnografi, kvalitative intervjuer og politi registre/database-forskning.