Etterretning i politiet: praksis, utdanning og trening

I forskergruppen vår undersøker vi etterretning og forhold rundt etterretning i politiet fra ulike perspektiver, metoder og på alle nivåer (taktisk, operativt og strategisk) i politiet.

Etteretning som begrep og metode

Etterretning ble iverksatt i norsk politi i 2014 gjennom Etterretningsdoktrinen (Politidirektoratet, 2014) og implementeringen av etterretning er i gang i norsk politi.

Forskergruppen vår, som har en nordisk profil, vil søke kunnskap om etterretning i politiet som kan bidra til å øke og omforene forståelsen for etterretning som begrep og metode. Søkelyset på etterretning er avgrenset til politiets samfunnsmandat. Sammen med blant annet praktikere søker vi å utvikle praksisnær kunnskap gjennom tradisjonell forskning, men også gjennom ett samarbeid med praksisfeltet i utviklingsprosjekter i politidistriktene. Forskergruppen består av danske og norske forskere, praktikere med ansvar for etterretning i politiet. Medlemmene representerer alle lokalisjoner og nivåer av utdanningen som tilbys ved Politihøgskolen.

Dette forsker vi på

På en systematisk måte utforsker vi hva etterretning i politiet innebærer fra ulike aspekter som praktiske, sosiale, organisatoriske, epistemologiske, rettslig/juridisk, etiske og fra et styrings- og ledelsesperspektiv.

Våre prosjekter er på individ, organisasjons, profesjon og nasjonalt nivå. Vi forsker også på etterretning på ordenspatrulje- og spesialist-nivå, samt grensegangen mellom etterretning og etterforskning og etterretning og kunnskapsbasert politiarbeid.

Våre pågående forskning- og utviklingsprosjekter

A literature review of intelligence-led policing

Tina Handegård og Linda Hoel

Litteraturstudiens formål er å oppnå kunnskapsstatus, state of the art, basert på tidligere forskning på etterretning i politiet. Studien belyser spørsmål som: hva karakteriserer internasjonal forskning på etterretning, hvilke teoretiske perspektiver studeres etterretning i lys av, samt er det noen teoretiske skiller i tilnærmingen til fagfeltet og hva har forskning på etterretning funnet ut om etterretningens plass i politiet? Resultatene av studien vil danne basis for videre forskning, samt for fagutvikling generelt i politiet og utvikling av studietilbudene ved Politihøgskolen.

Etterretning i forebygging av ungdomskriminalitet

Helene O. I. Gundhus

Ut fra intervjuer med politi som deltar i koordineringsteamet til Oslo Sør-satsingen, observasjon av patruljer i området, samt intervjuer med kommunens forebyggerteam, undersøker vi hvordan etterretning kan bidra i forebygging av ungdomskriminalitet.

Etterretning som beslutningsstøtte i stabs- og kriseledelse

Linda Hoel og Monica Lillevik

Ifølge Etterretningsdoktrinen (2014) skal kriseledelse i ekstraordinære hendelser basere seg på etterretning. Gjennom forskningsintervjuer av P2 i stab, delleder etterretter, stabssjefer og operasjonsledere i ulike politidistrikt undersøker vi hva som kan fremme eller hemme bruk av etterretning som beslutningsstøtte i pågående, tidskritiske hendelser. Konteksten er stabs- og kriseledelse.

Forecasting future crimes in Norway

Helene O. I. Gundhus

Prosjektet er del av Nordforsk prosjektet Critical Understanding of Predictive Policing (CUPP), Det utforsker risikohåndteringsverktøy for å forebygge kriminalitet i Norge. Dette innebærer kartlegging av verktøy som er utviklet, samt intervjuer med utviklere og de som anvender dem i praksis.

Intelligence as a concept and method, and how this is lead and learned in the police

Linda Hoel og Cathrine Filstad

The project yields insight in how police leaders understand and relate to intelligence as a concept and method in preventive policing. The study is based on in-depth interviews and field observations of various leaders in the police and have a practical-based, organisational perspective.

Intelligence as a management tool for risk-based prioritises in crime prevention

Tove I.R. Eriksen

Risikohåndtering i migrasjonskontroll

Helene O. I. Gundhus

Migrasjonskontroll er et område hvor etterretning anvendes for å sette i verk operasjoner og utføre utlendingskontroll. I prosjektet undersøkes temaet ut fra intervjuer med ansatte i Kripos, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Oslo Politidistrikt.

Medlemmer av forskergruppen

Linda Hoel (leder), Politihøgskolen
Annica My Linn Allvin, Politihøgskolen
Bjørn Barland, Politihøgskolen
Cathrine Filstad, Politihøgskolen/BI
Cecilie Rabben, Politihøgskolen
Christel Tombre, Politihøgskolen
Erling Olstad, Politihøgskolen
Hans Martin Grindseth, Møre og Romsdal politidistrikt
Helene O. I. Gundhus, Universitetet i Oslo/Politihøgskolen
Hild Rønning, Politihøgskolen
Johanne Ytre Dahl, Politihøgskolen
Karianne Moen, Politihøgskolen
Kira Vrist Rønn, University College Copenhagen
Kjetil Moland, Nordland politidistrikt
Monica Lillevik, Politihøgskolen
Oddbjørg Edvardsen, Politihøgskolen
Philip Christopher Tolloczko, Politihøgskolen
Pia Jansen, Forsvaret/Politihøgskolen
Thomas Dillern, Politihøgskolen
Tina Luther Handegård, Politihøgskolen
Tove Eriksen, Politihøgskolen/Universitetet i Stavanger/Politidirektoratet
Trond Stanghelle, Politihøgskolen

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om det vi forsker på, eller har du lyst til å opprette et samarbeid, kontakt leder Linda Hoel på telefon: 405 50 811 eller e-post: linda.hoel@phs.no.