Linda Hoel

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg har hovedfag i pedagogikk/skoleforskning, og en doktorgrad (Ph.D.) i Studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Doktoravhandlingen undersøker politiets operative politiarbeid i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv (2011) og baserer seg på feltobservasjoner og intervjuer med politibetjenter. Mine forskningsmetoder er deltagende observasjon og dybdeintervjuer. For tiden gjør jeg en etnografisk studie ved en etterretningsseksjon i politiet, og i et annet prosjekt studerer jeg samhandling mellom politi og barnevern. Andre forskningsinteresser er krisehåndtering/kriseledelse, politiutdannelsesforskning, politiet som en lærende organisasjon, da med et spesielt fokus på erfaringslæring som organisasjonslæring i politiet. I 2019 etablerte jeg forskergruppen Etterretning i politiet: praksis, utdanning og trening (som jeg leder). Jeg har bred veiledererfaring fra bachelor- master, doktogradsnivå og førstelektornivå og flere år med redaktørerfaring. For tiden fungerer jeg som Editor-in-chief i journalen Nordic Journal of Studies in Policing. I tillegg til forskning har jeg både ledet og bidratt inn i flere utviklings- og evalueringsprosjekter ved Politihøgskolen, blant annet Kongsbergevalueringen (Politihøgskolen, 2022).

Kompetanseområder

  • Etnografisk basert forskning
  • Pedagogikk
  • Politiet som lærende organisasjon
  • Politiutdannelsesforskning

Forsker på

  • Etteretning
  • Krise- og stabsledels
  • Samarbeid mellom politi og barnevern

Underviser i

  • Yrkesetikk for politiet
  • Kvalitativ forskningsmetode
  • Forskningsetikk

Siste Publikasjoner