Forskningsmetoder

Emnet handler om metoder i politiforskning og legger vekt på at du får innføring i en kritisk og reflektert tilnærming til ulike informasjonskilder og datainnsamlingsmetoder. Emnet inngår i Erfaringsbasert master i etterforskning.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

  • kravene til en faglig problemstilling
  • ulike typer forskningsdesign
  • ulike datakilder
  • relevante datainnsamlingsmetoder

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • referere og kritisk analysere forskning
  • beherske grunnleggende vitenskapelige metodebegreper
  • formulere en problemstilling og skissere et forskningsdesign
  • analysere og tolke data

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

  • gjennomføring av 2 forskningsøvelser
  • innlevering av refleksjonsnotat fra begge øvelsene. Omfang 700-900 ord

Vurdering

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager som det gis en karakter på. Omfang 2400 ord (+/- 10%). 

Erfaringsbasert master i etterforskning har flere emner