Etterforskningsprosessen

Emnet har fokus på den helhetlige etterforskningsprosessen og utvalgte etterforskningsmetoder. Både erkjennelsen av betydningen, og den teoretiske behandlingen av hvordan en etterforskning skal organiseres og ledes, er av forholdsvis ny dato. Og politiets etterforskningsmetoder er i hovedsak utviklet på bakgrunn av praktiske erfaringer og kunnskap fra andre fagdisipliner, men er i de senere år også blitt gjenstand for teoretiske fremstillinger. Emnet skal gi innsikt hvordan god organisering og oppfølgning av etterforskningsarbeidet fremmer effektivitet og kvalitet i etterforskningen, samt i de ulike metoder som benyttes i åpen og skjult etterforskning, og hvor disse er faglig forankret. Emnet inngår i Erfaringsbasert master i etterforskning.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

 • organiseringen av etterforskningen i konkret sak, med vekt på prosjekt og team
 • EMK’s betydning for etterforskningsprosessen
 • strafferettslige og -prosessuelle vurderinger og beslutninger
 • åpne og skjulte etterforskningsteknikker og – metoder
 • taktiske og tekniske spor, sporsikring og vurderinger
 • nasjonalt- og internasjonalt politi- og rettslig samarbeid
 • samarbeidspartnere i etterforskningen
 • sakkyndige i etterforskningen

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • anvende ulike virkemidler og verktøy for å organisere, effektivisere og kvalitetssikre etterforskningsprosessen
 • begrunne, vurdere og dokumentere beslutninger i utøvelse av fagledelse
 • planlegge, vurdere og anvende relevante etterforskningsmetoder i aktuelle straffesaker
 • evaluere, analysere og utvikle etterforskningsteknikker og – metoder
 • vurdere og begrunne faglige beslutninger som er truffet under etterforskningen
 • benytte fagkunnskap og samhandle med andre profesjoner og fagmiljøer, herunder utarbeide mandater for bruk til samarbeidspartnere og sakkyndige i etterforskningen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

 • en individuell skriftlig oppgave på 500 ord (+/- 10%)

Vurdering

Emnet avsluttes med av studenten innleveres en drøftelse av et selvvalgt tema og problemstilling innenfor emnets kunnskapsområde som det gis en karakter på. Besvarelsen skal ha et omfang på 3000 ord (+/- 10%). 

Erfaringsbasert master i etterforskning har flere emner