Resultat frå kvalitetsarbeidet

Arbeidet med kvalitetsutviklinga i studieporteføljen vår skal integrerast på ein best mogleg måte i det samla plan- og budsjettarbeidet ved institusjonen.

Verksemdsplan og budsjett parallelt med kvalitetsrapport

Neste års verksemdsplan og budsjett for Politihøgskolen blir utarbeidde og sluttførte parallelt med utarbeidinga av kvalitetsrapporten. Dette gjer planarbeidet og verksemdsstyringa til ein einskapleg prosess.