Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen

Seksjonsleder etter- og videreutdanning

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kriminolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I tillegg har jeg en mastergrad i velferdsvitenskap fra Høgskolen på Lillehammer samt profesjonsbakgrunn som sosionom. Min forskning har kretset rundt temaer som kriminalitetsforebygging, rusrehabilitering, profesjonssamarbeid, styring og ledelse. I mitt siste prosjekt har jeg forsket på hvordan straffe- og velferdsidealer møtes og brytes i fangebehandling av rusmiddelbrukere. For tiden jobber jeg med et forskningsprosjekt om politistudenters opplevde læringsutbytte i nettbaserte studier. Siden 2003 har jeg ledet ulike fagvitenskapeligmiljøer ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Politihøgskolen.

Kompetanseområder

  • Straffe- og velferdspolitikk
  • Fangebehandling, kriminalitetsforebygging og rusrehabilitering
  • Styring, ledelse og samarbeid
  • Empowerment og brukermedvirkning

Forsker på

  • Utdanning og læring
  • Styring, ledelse og profesjonssamarbeid
  • Kriminalitetsforebygging, rehabilitering og myndiggjøring

Siste Publikasjoner