Klageutvalg for studentsaker

Klageutvalg for studentsaker er oppnevnt av Politihøgskolens styre. Klageutvalget behandler klager på enkeltvedtak på det studieadministrative området.   

Dette gjør Klageutvalget for studentsaker

Utvalget behandler blant annet klager i følgende saker:

  • klage på avslag av søknad om 4. gangs forsøk til eksamen
  • klage på avslag av søknad om 4. gangs forsøk ved arbeidskrav
  • klage på avslag av søknad om 3. praksisperiode
  • klage på vedtak om tap av studierett
  • klage på vedtak om avslag på søknad om opptak til masterutdanningene, og andre etter- og videreutdanninger


Klage på andre studieadministrative enkeltvedtak om for eksempel:

  • tilrettelagt eksamen
  • permisjon
  • fritak fra eksamen og/eller undervisning på grunnlag av tidligere avlagt eksamen
  • godkjenning av gyldig fravær ved eksamen


Når og hvordan behandles klagene?

Klageutvalget behandler klagene i møte. Det avholdes 1-3 møter i semesteret.

Utvalgets medlemmer

Utvalget består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
3 av medlemmene er faglig ansatte og oppnevnes av høgskolestyret, med 3 års funksjonstid. 2 av medlemmene er studenter på bachelorutdanningen og oppnevnes etter forslag fra studentrådet for ett år om gangen (studieår).