Syv ulike utdanninger mot vold og overgrep 

Universitetet i Sørøst-Norge og Politihøgskolen har i fem år samarbeidet om en tverrprofesjonell innsats mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Syv ulike profesjonsutdanninger utvikler et felles kunnskapsgrunnlag – og øver på samarbeid. Tusenvis av studenter har alt vært med – og engasjement og omfang øker.

 Høgskolelektor Cecilie Torvik sitter foran en PC og jobber.
SAMLET INNSATS: Syv ulike profesjonsutdanninger jobber sammen mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Høgskolelektor Cecilie Torvik fronter Politihøgskolens deltakelse. Foto: Tom Christer Holme

Prosjektet har nå blitt et program, uten sluttdato, og har navnet Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge (SAMOT). Samarbeidet ble etablert i forbindelse med Stortingets behandling av Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 – 2021). Kunnskapsdepartementet ba Universitets- og høgskolesektoren om å tilrettelegge for samarbeid mellom de ulike profesjonsutdanningene.   

Hensikten var å legge til rette for at studentene skal tilegne seg kunnskap om barn og unge som er utsatt for vold og/eller overgrep, samt øve på hvordan de skal samarbeide på tvers av profesjonsutdanningene.   

Man skulle utvikle ulike læringsressurser til bruk i profesjonsutdanninger på tvers av studieprogram og i ulike undervisningsopplegg. Eksempelsamlingen skulle også kunne brukes av andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt.    

Cecilie - 2.png

BASE STAVERN: Cecilie Torvik. Foto: Privat 

Høgskolelektor Cecilie Torvik har sitt daglige virke ved Politihøgskolen i Stavern, og deltar fra politiutdanningen inn i programmet. Her redegjør hun for hvilke utdanninger som er med, og tre sentrale tiltak i arbeidet.     

SAMOT består av representanter fra syv profesjonsutdanninger; barnehagelærerutdanningen, grunnskoleskoleutdanningen, barnevernspedagogutdanningene, vernepleierutdanningen, sykepleierutdanningen, helsesykepleierutdanningen og politiutdanningen.    

SAMOT fagdag 1:  

Tverrprofesjonell fagdag om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Siste gjennomføring av denne dagen var 4. januar 2024.  

Dette er en heldigital fagdag hvor vi inviterer alle studentene fra de ulike profesjonsutdanningene, samt våre samarbeidspartnere og representanter fra praksisfeltet. Vi inviterer også inn forskere og eksperter til å holde foredrag for våre studenter. Fagdagen har vært gjennomført fem år på rad og det er mellom 900 og 1500 studenter som følger dagen.   

SAMOT nettside:  

SAMOT nettressurs er en nettside med ulike læringsressurser. På nettsiden har vi utarbeidet ulike e-forelesninger, studieoppgaver og caseoppgaver som både er profesjonsspesifikke og tverrprofesjonelle. På nettsiden kan også lærere og studenter finne forskningsbasert litteratur, samt relevant lovverk.    

SAMOT fagdag 2:  

Øving på tverrprofesjonelt samarbeid. I fjor ble det gjennomført en pilot med 60 studenter. Studentene ble utfordret på sin egen profesjons ansvar og oppgaver – opp mot andres ansvar og oppgaver. Deretter jobbet studentene med en case hvor studentene møtte en familie med tre barn i ulik alder. Studentevalueringen viser at studentene opplevde dette som vært nyttig, og at andre studenter også burde få et slikt undervisningstilbud. I mars blir det en ny fagdag av denne typen, hvor vi inviterer inn 200 studenter til å delta. Målet er at alle studentene skal kunne øve seg fysisk eller digitalt.  

Støttebilde SAMOT.pngPUSLESPILL: Innsats for barn og unge er ofte et puslespill hvor mange brikker må på plass. Foto: USN/Pexels, Keira Burton 

Samhandling er nøkkelen 

– Forskning viser at en del av barna som er utsatt for overgrep ikke får den hjelpen de har behov for, og samhandlingsproblemer mellom ulike tjenester vektlegges som mulig årsak til dette. SAMOT forsøker å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag og handlingskompetanse, sier Cecilie Torvik.    

Og hun utdyper:   

Det er flere ulike innganger. Barnehagelæreren skal ivareta barnet når det er i barnehagen og læreren når barnet er på skolen. Helsesykepleieren skal følge barnets utvikling og helse. Barnevernet har ansvaret for barnets omsorgssituasjon og politiet har ansvar for å forebygge og etterforske mulige straffbare forhold. Det er bare sammen vi kan bidra til at barn og unge får den hjelpen de har behov for og at volden og overgrepene kan stoppe.    

Perspektiver 

Fra Politihøgskolen er det Torvik og politioverbetjent Inger-Lise Brøste som jobber med SAMOT.   

Inger-Lise er politioverbetjent med spesialist kompetanse innenfor tilrettelagt avhør og jeg har bakgrunn fra samfunnsvitenskapen og er utdannet sosiolog. Det å jobbe sammen gir oss muligheten til å se ting fra flere perspektiver, som i resten av SAMOT. Og det trengs, for er det en ting vi vet om fremtidens kriminalitetsbilde, så er det at vold og overgrep mot barn og unge dessverre vil fortsette, avslutter Cecilie Torvik.