Databaser

Som student eller ansatt her på Politihøgskolen, har du tilgang til de databasene som biblioteket abonnerer på. Her kan du finne blant annet tidsskriftsartikler, avisartikler, lovtekster og kommentarutgaver. Om du er ansatt i Politi- og lensmannsetaten kan du kontakte oss for å få tilgang til artikler i våre databaser.

For å få tilgang til noen av databasene må du være i Politihøgskolens lokaler. Er du ansatt eller student hos oss kan du også bruke VPN-løsningen vår for å få tilgang hjemmefra. Du kan se hvilke løsning hver enkelt database krever i presentasjonen nedenfor.

Se veiledning for å koble deg på VPN her (phs.servicenow.no)

A-tekst

Redaksjonelt arkiv med artikler fra Aftenposten (1983-), Dagbladet (1996-), Dagsavisen (2002-), VG (1945-) og flere andre riks-, regions- og lokalaviser (per august 2019 inneholder basen 350 kilder).

 • Fulltekst
 • Tilgang via nettverk (PHS-nett, Eduroam, VPN)
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden web.retriever-info.com (A-tekst)

Academic Search Premier (Ebsco)

Academic Search Premier er en tverrfaglig database, med fulltekst artikler fra mer enn 3100 tidsskrifter, inkludert ca 2700 fagfellevurderte tidsskrift. I tillegg til fulltekstartikler inneholder databasen referanser og sammendrag fra mer enn 8500 tidsskrift. Databasen dekker bl.a. fagområdene samfunnsvitenskap, helse, utdanning, etikk og flerkulturelle studier.

 • Fulltekst og referanser
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden ebscohost.com (Academic Search Premier)

Campbell Systematic Reviews

The Campbell Library of Systematic Reviews inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging. Oppdateres kontinuerlig.

 • Fulltekst
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden campbellcollaboration.org

Cochrane Library

Samling av flere helsefaglige databaser som inneholder forskjellige typer studier av høy kvalitet. En av basene inneholder alle Cochrane Collaborations systematiske oversikter i fulltekst.

 • Fulltekst og referanser
 • Ressursen er ikke søkbad i Oria

Gå til cochranelibrary.com

Criminal Justice Abstracts with Full Text (Ebsco)

Gir en bred oversikt over feltet kriminologi. Sammendrag av bøker og artikler som omhandler politi, ungdomskriminalitet, forbrytelser og straff, offer og gjerningsmann, forebygging, strafferett m.m. Kan søkes tilbake til 1968 og oppdateres årlig.

 • Fulltekst og referanser
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden ebscohost.com (Criminal Justice Abstracts)

DOAJ

Directory of Open Access Journals. En database som inneholder gratis artikler fra kvalitetskontrollerte tidsskrifter innen forskning og vitenskap. Dekker alle fagområder.

 • Fulltekst
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden doaj.org

Eric (Ebsco)

ERIC, Education Resource Information Center, gir tilgang til litteratur og resurser om utdanning. Databasen inneholder blant annet mer enn 317 000 fulltekstdokumenter.

 • Fulltekst og referanse
 • Tilgang med Feide-pålogging
   

Gå til nettsiden ebscohost.com (Eric)

Google Scholar

I Google Scholar kan du søke i mange fagområder og kilder. Google Scholar indekserer artikler i vitenskapelige tidsskrifter og bøker fra en mengde forlag og databaser.

 • Fulltekst og referanser
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden scholar.google.com

Idunn.no

Database med norske og nordiske fagtidsskrifter. Tidsskriftene er innenfor temaene juss, pedagogikk, helse og sosial, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturvitenskap.

 • Fulltekst
 • Politihøgskolen: Tilgang via nettverk (PHS-nett, Eduroam, VPN)
 • Politidirektoratet: tilgang via politinettet
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden idunn.no

In Sum

IN SUM er RBUPs nettbaserte database over pålitelig, oppdatert og relevant oppsummert forskning om forebyggings- og behandlingstiltak for barn og unges psykiske helse, og om barnevernstiltak.

 • Systematiske forskningsoversikter
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til insum.r-bup.no/

International Security & Counter-Terrorism Reference Center (Ebsco)

En stor og omfattende amerikansk database med hovedvekt på politikk og samfunnsfag. Inneholder bl.a. rapporter, tidsskriftartikler, aviser, offisielle dokumenter m.m. Bare engelskspråklig materiale.

 • Fulltekst og referanser
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden ebscohost.com (International Security & Counter-Terrorism Reference Center)

Juridika - kommentarutgaver

På Juridika finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter og ajourførte lovkommentarer – med blant annet kommentarutgavene til Straffeloven 2005, Straffeprosessloven, Tvisteloven, Tvangsfullbyrdelsesloven, Vegtrafikkloven og Våpeninstruks for politiet.

 • Fulltekst
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden juridika.no

Justitia: Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

Justitia er den svenske politimyndighetens bibliotek- og kunnskapsdatabase. Her finner du artikler, bøker og annet materiale om politiforskning i Sverige.

 • Fulltekst og referanser
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden mikromarc.se (Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst)

Lovdata Pro

Lover, forskrifter, avgjørelser i Høyesterett, kommentarer og jurdisk litteratur m.m. Lovdata Pro gir mulighet for å legge inn kommentarer, samle utvalgte tekster og få varslinger.

 • Fulltekst
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden lovdata.no

Læringsbiblioteket

Læringsbiblioteket er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring. Her finner du en systematisk sammenstilling av den internasjonale kunnskapen på feltet.

 • Systematiske forskningsoversikter
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til laeringsbiblioteket.no

National Criminal Justice Reference Service

National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) er en amerikansk offentlig finansiert nettressurs for juridisk- og strafferettslig informasjon.

Siden inneholder blant annet NCJRS Abstracts Database med mer enn 200 000 sammendrag av viktige publikasjoner om rettshåndhevelse og strafferett, inkludert bøker, regjeringsrapporter, forskningsrapporter, tidsskrifter og upublisert forskning. Noen av referansene har også lenke til fulltekstdokument.

 • Referanser
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden ncjrs.gov

National Police Library (College of Policing)

College of Policing er et nasjonalt fagorgan for alle som jobber innenfor politiet i England og Wales. I deres National Police Library kan du søke i tusenvis av bøker, tidsskrifter og nettressurser innen politifaget.

 • Fulltekst og referanser
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden college.police.uk

Ordnett

Ordnett.no er en online språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke elektroniske ordbøker fra datamaskinen din.

 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden ordnett.no

Oria

Oria er bibliotekets egen søketjeneste, her finner du all litteratur vi har til utlån i biblioteket, samt treff fra flere av databasene vi abonnerer på.

 • Fulltekst og referanser

Gå til nettsiden phs.oria.no

PIA (Politihøgskolens åpne institusjonelle arkiv)

Politihøgskolens digitale arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider skrevet av studenter og ansatte ved Politihøgskolen. Inneholder masteroppgaver, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter m.m.

 • Fulltekst
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden phs.brage.unit.no

Politihistorisk bibliografi

Politihistorisk bibliografi utarbeidet av Norsk Politihistorisk Selskap. Inneholder over 1300 referanser til dokumenter av politihistorisk interesse.

 • Referanser
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden politihogskolen.no (Politihistorisk bibliografi)

PsycInfo (Ebsco)

Referansedatabase som dekker litteratur innen psykologi. Dette omfatter
også psykologiske aspekter fra andre fagområder (som medisin, sykepleie, ledelse, sosialt arbeid og sosiologi).

 • Sammendrag og referanser
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er søkbar i Oria

Gå til nettsiden ebscohost.com (PsycInfo)

PubMed

PubMed-databasen er en åpen database med mer enn 36 millioner siteringer og sammendrag av medisinsk- og helsefaglig litteratur.

 • Referanser
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Rettsdata

Gir tilgang til lovkommentarer og Stralex. Norsk lovkommentar inneholder også juridiske tidsskrifter fra Gyldendal. Stralex inneholder dommer fra Strasbourg. Benytt FEIDE-pålogging for tilgang til Rettsdata.

 • Fulltekst
 • Tilgang med Feide-pålogging
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden rettsdata.no

Scopus

Stor bibliografisk database med vekt på samfunnsfag, realfag og medisin. Dekker ca. 20.000 akademiske tidsskrifter og noe annet akademisk materiale.

 • Referanser og fulltekst
 • Tilgang via nettverk (PHS-nett, Eduroam, VPN)
 • Ressursen er ikke søkbar i Oria

Gå til nettsiden scopus.com

Samsøk i flere databaser

Databasene som er merket med Ebsco har samme søkeskjerm, du kan dermed søke i flere av Ebscos databaser samtidig. Klikk på "Choose databases" når du er inne i en database for å søke i flere samtidig.

Andre nyttige faglige nettsteder

Se også vår side med nyttige faglige nettsteder (politihogskolen.no)