Høgskulestyret

Hans Vik er styreleiar ved Politihøgskolen. Styret er det øvste organet vårt.

Disse er medlem av styret 

Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt (styreleder)
Vara: Ida Melbo Øystese, politimester Oslo politidistrikt

Harry Finsrud, konsulent, politipensjonist
Vara: Iris Øsp Lydsdottir Storås, førstestatsadvokat/embetsleder Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Kari Toverud Jensen, professor Oslo Met (nestleder)
Vara: Bård Mæland, rektor og professor VID

Andreas Dypvik Landmark, seniorforsker SINTEF Digital
Vara: Pia Cecilie Bing-Jonsson, rektor Universitetet i Sørøst-Norge

Roy-Ove Lunde, undervisning/forskning Politihøgskolen Bodø
Vara: Margrete Torseter, undervisning/forskning Politihøgskolen Bodø

Birgitte Ellefsen, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern
Vara: Inger Marie Sunde, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern

Tom Christer Holme, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern
Vara: Gisle Skoglund, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern

Ingrid Furfjord, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern
Vara: Øystein Skjønborg, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern

Mai Lykken, teknisk og administrativt ansatte Politihøgskolen
Vara: Mari Helene Jacobsen, teknisk og administrativt ansatte Politihøgskolen

Villads Hannibal Højberg Jønsson, studentrepresentant Politihøgskolen Oslo
Vara: Ole Bjørn Nord-Varhaug, studentrepresentant Politihøgskolen Oslo

Ina Marie Tyldum Lestum, studentrepresentant Politihøgskolen Bodø
Vara: Erle Hybertsen, studentrepresentant Politihøgskolen Bodø

Styret består av fire eksterne medlemmar som er oppnemnde av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag frå styret. To av dei har erfaring frå politiet, og to har erfaring frå universitets- og høgskulesektoren. Fire interne medlemmar blir valde ut blant tilsette i undervisnings- og forskarstillingar, kor ingen studiestadar skal ha meir enn to slike medlemmar, og eitt medlem frå den tekniske og administrative medarbeidarstaben. To medlemmar blir valde ut blant studentane i høvesvis Bachelor og masterutdanningane.

Alle medlemmane skal ha eitt personleg varamedlem. Rektor kan ikkje veljast inn i styret. Styreleiaren og nestleiaren blir utpeikte av Justis- og beredskapsdepartementet blant dei eksterne medlemmane.

Tilsette styremedlemmar, og varamedlemmar for desse, blir valde for fire år. Eksterne styremedlemmar, og varamedlemmar for desse, blir oppnemnde av Justis- og beredskapsdepartementet for fire år. Styremedlemmar frå studentgruppa, og varamedlemmar for desse, blir valde for eitt år.

Oppgåvene til styret

Styret har ansvaret for at den faglege verksemda held høg kvalitet og at institusjonen blir driven effektivt, i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglar, og i tråd med rammene og måla som ei overordna styresmakt har bestemt.

Les meir om oppgåvene til styret i Forskrift for Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet på lovdata.no