Høgskolestyret

Hans Vik er styreleder ved Politihøgskolen. Styret er vårt øverste organ.

Disse er medlem av styret 

Hans Vik, politimester Sørvest politidistrikt (styreleder)
Vara: Ida Melbo Øystese, visepolitimester Vest politidistrikt

Kari Toverud Jensen, førsteamanuensis Oslo Met (nestleder)
Vara: Dag Husebø, prorektor Universitetet i Stavanger

Terje Nybøe, førstestatsadvokat Den høyere påtalemyndighet Riksadvokatembetet
Vara: Tone Vangen, politimester Nordland politidistrikt

Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør
Vara: Trine Johansen Meza, professor og prorektor Høgskolen Kristiania

Roy-Ove Lunde, undervisning/forskning Politihøgskolen Bodø
Vara: Karianne Moen, undervisning/forskning, Politihøgskolen Bodø

Ubesatt, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Stavern/Kongsvinger
Vara: Ubesatt, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Stavern/Kongsvinger

Ingrid Furfjord, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Stavern/Kongsvinger
Vara: Ubesatt, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Stavern/Kongsvinger

Tom Christer Holme, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Stavern/Kongsvinger
Vara: Ubesatt, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Stavern/Kongsvinger

Siri Mette Almås, teknisk og administrativt ansatte Politihøgskolen
Vara: Ubesatt, teknisk og administrativt ansatte Politihøgskolen

Espen Aalerud, studentrepresentant Politihøgskolen Oslo
Vara: Oda Breili Smørholm, studentrepresentant Politihøgskolen Oslo

Frida Leirvik Loe, studentrepresentant Politihøgskolen Bodø
Vara: David Heradstveit, studentrepresentant Politihøgskolen Bodø

Styret består av fire eksterne medlemmer oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra styret. To av dem med erfaring fra politi- og lensmannsetaten, og to med erfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Fire interne medlemmer velges blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, hvorav ett medlem fra avdeling Bodø og ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte. To medlemmer velges blant studentene i henholdsvis Oslo og Bodø.

Samtlige medlemmer skal ha et personlig varamedlem. Rektor kan ikke velges inn i styret. Styrets leder og nestleder utpekes av Justis- og beredskapsdepartementet blant de eksterne medlemmene.

Styremedlemmer som er ansatt, og deres varamedlemmer, velges for fire år. Eksterne styremedlemmer, og deres varamedlemmer, oppnevnes av Justis- og beredskapsdepartementet for fire år. Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år.

Styrets oppgaver

Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Les mer om styrets oppgaver i Forskrift for Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet på lovdata.no