Høgskulestyret

Hans Vik er styreleiar ved Politihøgskolen. Styret er det øvste organet vårt.

Disse er medlem av styret 

Hans Vik, politimester Sør-Vest politidistrikt (styreleder)
Vara: Ida Melbo Øystese, politimester Øst politidistrikt

Kari Toverud Jensen, førsteamanuensis Oslo Met (nestleder)
Vara: Dag Husebø, prorektor Universitetet i Stavanger

Terje Nybøe, sjef for Spesialenheten for politisaker
Vara: Tone Vangen, beredskapsdirektør Politidirektoratet

Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan Universitetet i Sørøst-Norge
Vara: Trine Johansen Meza, rektor Høgskolen Kristiania

Karianne Moen, undervisning/forskning Politihøgskolen Bodø
Vara: Margrete Torseter, undervisning/forskning, Politihøgskolen Bodø

Inger Marie Sunde, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern
Vara: Dorthe Månsson, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern

Ingrid Furfjord, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern
Vara: Øystein Skjønborg, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern

Tom Christer Holme, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern
Vara: Ole Halvar Larsen, undervisning/forskning Politihøgskolen Oslo/Kongsvinger/Stavern

Siri Mette Almås, teknisk og administrativt ansatte Politihøgskolen
Vara: Mai Lykken, teknisk og administrativt ansatte Politihøgskolen

Jonas Oliver Hui Dahl, studentrepresentant Politihøgskolen Oslo
Vara: Nora Elise Lilletveit Vollen, studentrepresentant Politihøgskolen Oslo

David Heradstveit, studentrepresentant Politihøgskolen Bodø
Vara: Pernille Sælensminde, studentrepresentant Politihøgskolen Bodø

Styret består av fire eksterne medlemmar som er oppnemnde av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag frå styret. To av dei har erfaring frå politi- og lensmannsetaten, og to har erfaring frå universitets- og høgskulesektoren. Fire interne medlemmar blir valde ut blant tilsette i undervisnings- og forskarstillingar, derav éin medlem frå avdeling Bodø og éin medlem frå den tekniske og administrative medarbeidarstaben. To medlemmar blir valde ut blant studentane i høvesvis Oslo og Bodø.

Alle medlemmane skal ha ein personleg varamedlem. Rektor kan ikkje veljast inn i styret. Styreleiaren og nestleiaren blir utpeikte av Justis- og beredskapsdepartementet blant dei eksterne medlemmane.

Tilsette styremedlemmar, og varamedlemmar for desse, blir valde for fire år. Eksterne styremedlemmar, og varamedlemmar for desse, blir oppnemnde av Justis- og beredskapsdepartementet for fire år. Styremedlemmar frå studentgruppa, og varamedlemmar for desse, blir valde for eitt år.

 

Oppgåvene til styret

Styret har ansvaret for at den faglege verksemda held høg kvalitet og at institusjonen blir driven effektivt, i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglar, og i tråd med rammene og måla som ei overordna styresmakt har bestemt.

Les meir om oppgåvene til styret i Forskrift for Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet på lovdata.no