Studentar og kursdeltakarar

Godt kvalitetsarbeid føreset aktiv deltaking frå studentane og kursdeltakarane ved høgskulen. Kvalitetssystemet for utdanning skal bidra til at studentane, kursdeltakarane og dei tilsette ved høgskulen jobbar målretta saman for å fremje god kvalitet i utdanningane og sjå til at evalueringar og resultat inngår i kunnskapsgrunnlaget for utvikling av studie- og kurstilbodet til høgskulen.

Evalurere

Studentar og kursdeltakarar skal ha høve til å evaluere ulike indikatorar innanfor dei definerte kvalitetsområda til Politihøgskolen ved å

  • evaluere emne, program, studium og kurs
  • delta i råd og utval
  • delta i nasjonale evalueringar
  • delta i studieplanarbeid