Rektor

Rektor er fagleg og administrativ leiar for verksemda til Politihøgskolen og er ansvarleg overfor styret for kvalitetssystemet ved institusjonen og etterlevinga av dette.

Rektor har ansvaret for:

  • å kvalitetssikre den faglege og pedagogiske utviklinga ved høgskulen
  • å sikre at kvalitetssystemet til høgskulen fungerer etter intensjonen
  • å prioritere satsingsområde innanfor kvalitetsarbeid
    at det blir utarbeidd ein årleg rapport om kvalitetsarbeidet ved høgskulen, og sikre at denne blir kopla til styringsprosessane til Politihøgskolen
  • å sikre at resultata av kvalitetsarbeidet til høgskulen blir nytta til å vidareutvikle kvaliteten i utdanninga