Ny rapport om inndragning

Den siste tiden har det vært flere oppslag i media om manglende oppfølging, etterforskning og straff for dem som snyter det offentlige for penger. Flere eksperter fremhever at myndighetene må gå etter pengene i disse sakene.

Valuta konfiskert av politiet
GÅ ETTER PENGENE: Myndighetene bør bli bedre på å inndra penger i straffesaker, hevder forskere. (Foto: Illustrasjonsbilde)

Nye funn fra en studie om politiets inndragningsarbeid viser nedslående resultater på dette området. Til tross for gjentatte oppfordringer fra både Riksadvokaten og Politidirektoratet om å prioritere inndragning, viser tallene at inndragningsbeløpene i dag er på samme nivå som de var for 25 år siden. Heller ikke i perioden 2014 og frem til i dag har det vært noen betydelig statistisk forbedring.

Tallenes tale

Studien avdekker at opptil 99 % av alle ilagte inndragningskrav gjelder beløp under 2 millioner kroner. Dette overraskende få tilfeller, og utgjør kun mellom 10 og 20 saker årlig. Og kun mellom 7 % og 12 % av sakene har et inndragningsbeløp på over 200 000 kroner.

- Dette er en skuffende virkelighet, spesielt når inndragning er ment å være et effektivt verktøy mot grov, profittmotivert kriminalitet, som for eksempel organisert narkotikahandel. I slike saker kan fortjenesten ofte overstige flere millioner kroner, forklarer seksjonsleder ved avdeling for etter- og videreutdanning, etterforskningsseksjonen Inger Astrid Elizabeth Coll ved Politihøgskolen. 

Videre viser studien at Statens Innkrevingssentral har utfordringer med å inndrive ilagte beløp. Dette skyldes i stor grad at politiet i liten grad har sikret verdier under etterforskningen av sakene, til tross for at politiet har hjemmel til å gjøre det. Etterforskning knyttet til pengesporet blir nedprioritert på grunn av begrenset kapasitet og manglende kunnskap hos både etterforskere og påtalejurister. Som en konsekvens beholder de kriminelle ofte fortjenesten, selv om de blir dømt, fordi verdiene ikke har vært en del av etterforskningen.

Positiv utvikling

Det er imidlertid noen positive signaler. Politiets egne statistikker antyder at de de siste tre årene har blitt flinkere til å bruke reglene om sikring av verdier under etterforskningen. Tallene her er noe usikre, men det er grunn til å tro at enkelte av de grepene som er tatt fra myndighetenes side har hatt betydning. Dette omfatter bl.a. Politihøgskolens nye nettstudium om inndragning og pengespor, de nyansatte inndragningsspesialistene i politidistriktene samt den nyetablerte inndragningsenheten hos Økokrim.

Bør vurdere insentivordning

Forskerne har råd om hva som bør gjøres. 

- For å gjøre inndragning til et effektivt verktøy mot grov profittmotivert kriminalitet må politiet prioritere inndragning i de riktige sakene, og dagens regler bør suppleres med regler om sivilrettslig inndragning. Videre bør myndighetene vurdere å innføre en insentivordning der inndratte beløp kan gå tilbake til politietaten, avslutter Coll.