Usikker fremtid? Ungdoms forhold til politiet i Afghanistan og Pakistan

Jaishankar Ganapathy (PHS) har sammen med Ajmal Nimruzi (NMBU) og Shakirullah Dawar (University Islamabad) skrevet artikkelen "Fragile Future: Youth Insecurities and Their Relations with Police in Afghanistan and Pakistan". Artikkelen er utgitt i tidsskriftet "Journal of human security".

Jai Ganapathy. Foto: Politihøgskolen.

Ungdom er fundamentet for enhver nasjons framtidige utvikling, og de er avgjørende for nasjonens blomstring eller ødeleggelse. En betydelig del av befolkningen i både Afghanistan og Pakistan består av ungdom.

Denne artikkelen diskuterer virkningene av arbeidsledighet, fattigdom, narkotikamisbruk, korrupsjon, konflikter og ekstremisme, og hvordan unge mennesker opplever å leve med disse sårbarhetsfaktorene. De nevnte sårbarhetsfaktorene kan bli risikofaktorer som igjen kan øke sannsynligheten for at ungdom ender opp i konflikt med politiet. Selv om sårbarhet og usikkerhet er felles for både unge kvinner og menn, møter jenter og unge kvinner ytterligere utfordringer som øker deres sårbarhet - for eksempel ved kjønnsbasert vold.

Denne artikkelen beskriver hvordan usikkerheten rundt livsopphold og personlige forhold er tett sammenvevd, og vurderer videre hvordan disse usikkerhetsfaktorene involverer politiet på ulike måter. I artikkelen argumenteres det for at lokalorientert forebyggende politiarbeid, samt bidrag fra organisasjoner i sivilsamfunnet, kan virke positivt inn på forholdet mellom ungdom og politi og dermed øke muligheten for at ungdommen får økt tillitt til politiet. Et bedret forhold mellom politi og ungdom kan bidra til å dempe konfliktnivået mellom disse gruppene.

Les artikkelen i fulltekst i PIA