Tilrettelagte avhør av barn

Den neste masteroppgaven i rekken er Kristin Abusdal Scharnings erfaringsbaserte master i etterforskning. Scharning har skrevet oppgaven "På hvilken måte kan tilrettelagt avhør i etterforskning av saker omhandlet vold mot barn virke forebyggende?: Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer ligger i dette arbeidet?". Oppgaven fokuserer på å gi et overblikk over eksisterende forskning og ulike vurderingskriterier rundt tilrettelagte avhør av barn.

Bilde av siluetten til et barn.
HØYE TALL: Mørketallene for vold mot barn i nære relasjoner er høye.

Sammendraget er hentet fra masteroppgaven:

Forebygging

Oppgaven søker å finne svar på hvorvidt det tilrettelagte avhøret, slik det organiseres og gjennomføres i dag, er egnet til å forebygge vold mot barn. Barns stemme er viktig. Uten god tilrettelegging for at barn skal kunne få mulighet til å fortelle om vold og overgrep, blir volden vanskelig å avdekke. Det tilrettelagte avhøret skal nettopp bidra til dette. Forskningsspørsmålet oppgaven er: "På hvilken måte kan tilrettelagt avhør i etterforskning av saker omhandlet vold mot barn virke forebyggende? Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer ligger i dette arbeidet?" Det er skrevet mye om tilrettelagt avhør, etterforskning, forebygging og vold mot barn. Fordi det allerede finnes mye litteratur på området ser masteroppgaven på allerede eksisterende litteratur/forskning, og setter dette i sammenheng. Tilrettelagt avhør er viktig fordi forebygging handler om å høre barns stemmer. Det tilrettelagte avhøret kan bidra til nettopp dette.

Tilrettelagt avhør

I oppgaven drøftes det hvorvidt tilrettelagt avhør er egnet til å avdekke vold som barn utsettes for. Først er det fokus på voldsutsatte barn – i det tilrettelagte avhøret. Herunder drøftes; betydningen av at barn får fortalt, barnets behov for trygghet i tilrettelagt avhør, barnas beskyttelse i forbindelse med det tilrettelagte avhøret, tidsaspektet fra anmeldelse til tilrettelagt avhør og utfordringer ved det tilrettelagte avhøret. Videre drøftes rettslig og utenomrettslig forebygging gjennom det tilrettelagte avhøret. Herunder; tilrettelagt avhør som grunnlag for bevis/domfellelse/straff og tilrettelagt avhør som grunnlag for tverrfaglig samarbeid.

Overblikk

Det er ikke et enkelt svar på hvordan forebygging av vold mot barn kan gjøres på den beste måten gjennom tilrettelagt avhør, men oppgaven gir et overblikk over forskningen som foreligger på området. Videre reflekteres og diskuteres dette for å bidra til å se hvordan det forebyggende arbeidet kan gjøres best mulig. Det vises til viktigheten av at ulike etater samarbeider for å hjelpe barnet. Masteroppgaven kommer ikke med en fasit på hvordan utfordringene bør løses, men tar for seg ulike dilemmaer, utfordringer og også muligheter det er viktig å ta med i vurderingen om hvorvidt det tilrettelagte avhøret egner seg til å forebygge vold mot barn.

Les fulltekst i PIA