Schengen Evaluation - An Educational Experience. The Example of Norway

I serien PHS Forskning er det nylig utgitt en rapport om Schengen evaluering (PHS Forskning 2020:1).

FORSKNING: Norge og norsk politi er brukt som empirisk eksempel i denne rapporten.

Bakgrunn

Schengen evaluation (Schengen evaluering på norsk) er et system for inspeksjon og evaluering av hvordan de land som deltar i Schengensamarbeidet oppfyller kravene som er satt i Schengenregelverket (Schengen acquis). Norge er bundet av disse reglene på basis av Schengenavtalen som ble inngått med EU i 1998. Denne avtalen er grunnlaget for at Norge er med i Schengen, selv om landet står utenfor EU.

Rapporten redegjør for utviklingen av Schengen evaluering og hvilket rammeverk som nå gjelder. Alle Schengenland er blitt evaluert opptil flere ganger - Norge hele fire ganger (2000-2001, 2005, 2011-2012 og 2017).

Fokus på læringseffekt

Studien ser på Schengen evaluering som en læringsprosess. Det stilles spørsmål om hvilken betydning evaluering har for kompetanseutvikling og profesjonalisering i en etat med ansvar for grensekontroll og andre Schengenaktiviteter. Og spesielt hvilken betydning evaluering har for utvikling av opplæringsprogrammer og andre kompetansebyggende tiltak.

Norge som eksempel

Studien bruker Norge og norsk politi som empirisk eksempel. Alle de fire evalueringene blir grundig beskrevet og resultatene presentert med analyse og kommentar.

Metoder

Metodebruken består i gjennomgang av dokumentasjon, intervjuer av sentrale Schengen-aktører i norsk politi og en bredt anlagt spørreundersøkelse blant norske politifolk med erfaring fra Schengensamarbeidet.

Hovedfunn

Studiens hovedfunn er at Schengen evaluering har hatt svært positive virkninger for norsk politi. Det gjelder alle de tjenesteområder som berøres av Schengensamarbeidet: Grensekontroll, internasjonalt politisamarbeid, bruk av Schengen-relaterte informasjonssystemer (SIS fremfor alt) og ikke minst helhetlig grenseforvaltning (Integrated Border Management - IBM). Innenfor IBM har evaluering bidratt blant annet til utvikling av strategi og tverretatlig samarbeid.

Rapporten er utarbeidet av Stein Ulrich, Martin Nøkleberg og Helene O. I. Gundhus.

Les rapporten i PIA

A report in PHS Forskning 2020:1 is recently published:
Ulrich, Stein, Nøkleberg, Martin and Gundhus, Helene O. I. (2020). "Schengen Evaluation - An Educational Experience. The Example of Norway"

For a brief summary and to download the report, click here.