Fra praktiske ferskinger til ferske praktikere

Pål Winnæss har publisert artikkelen “Fra praktiske ferskinger til ferske praktikere: Om kunnskap, kultur og identitet i politiutdanningen” i "Tidsskrift for samfunnsforskning".

Sammendrag

Norsk politi skal jobbe kunnskapsbasert. Forskningsbasert kunnskap skal prege oppdragsløsning og saksbehandling. Politihøgskolen er det viktigste redskapet politiet har til å fremme denne kunnskapstypen. I artikkelen undersøker Winnæss hvordan politistudenter oppfatter ulike former for kunnskap, og hvordan disse oppfatningene forandrer seg gjennom studietiden.

Forskningsbasert kunnskap viser seg å stå svakt, og akademiske studier er hva studentene minst ønsker – både som helt ferske studenter og enda mindre utover i utdanningen. Politistudenter etterspør praktisk kunnskap om konkret, polisiær oppgaveløsning.

I tillegg til å undersøke hvordan studentene betrakter kunnskap, diskuterer forfatteren hvorfor den praktiske politioppdragskunnskapen vurderes høyere enn den vitenskapelige. Han stiller spørsmål om hvem påvirkningsagentene er, og om politistudentene selv bringer med seg visse kunnskapstilbøyeligheter inn i utdanningen.

Artikkelen bygger på en longitudinell, kvalitativ undersøkelse, og resultatene viser at selv om Politihøgskolen fremmer forskningsbasert og vitenskapelig kunnskap, styrkes studentenes praksisorientering underveis i studieløpet. Samtidig snevres oppfatningen om praksis inn – den blir mer operativ.

Les artikkelen i PIA