Ny masteroppgave i politivitenskap av Liv Melby

Vi gratulerer Liv Keiser Richter Melby med masteroppgaven «Forsvarets bistand til politiet på Gardermoen under covid-19 pandemien - En diskursanalytisk studie av legitimering av bistanden i den offentlige debatten».

Foto: privat

Bakgrunn og problemstilling

Legitimitet er viktig for en rekke institusjoner for å opprettholde tillit. Legitimitet påvirker også viljen til å samarbeide. For politiet er dette viktig for å få samfunnet til å samarbeide slik at minst mulig makt blir brukt under deres oppdrag. Noen oppdrag løser politiet med bistand fra Forsvaret. Lenge fikk politiet bistand fra Forsvaret ulovfestet, noe det har det vært sterke misnøye med. I 2015 ble Forsvarets bistand til politiet lovfestet, og det foreligger god forskning rundt de juridiske rammene for bistand. Det er derimot lite forskning rundt hva som ansees som legitim bistand.
Den overordnede problemstillingen for denne masteroppgaven er: «Hva kjennetegner utviklingen i mediediskursen om Forsvarets bistand til politiet på Gardermoen i den offentlige mediediskursen og hvordan legitimeres bistanden?»

Metode

Forfatteren har benyttet diskursteori for å forstå mediediskursen og konflikten som oppstod. I tillegg har hun brukt teori om legitimitet, og informasjon om Forsvarets bistand til politiet for å belyse problemstillingen. Dataen i masteroppgaven er tekst i form av nyhetsartikler. Analysen er kvalitativ og språklig orientert. I analysen har hun benyttet diskursanalytiske verktøy og tematisk analyse.

Funn

Forfatterens funn tyder på at legalitet og gjensidig støtte står sterkt i bistandsdiskursen. Dette kan virke hemmende da andre mulige og lovlige løsninger blir vurdert sekundært. Videre tyder funnene på at politiets primære samarbeidspartner er Forsvaret, og at dette i et diskursperspektiv kan virke begrensende i oppdragsløsningen da andre hensiktsmessige aktører blir fortrengt.

Les hele masteroppgaven i PIA