Ny master i politivitenskap: Budsjett = Bemanning

I dette sammendraget presenteres Dag Arne Thoresens masteroppgave med tittelen Budsjett = Bemanning: «En studie av politidistriktenes særegne kostnadsmodell". Formålet med denne studien er å se nærmere på hvordan økonomistyring praktiseres i politiet med et særskilt søkelys på politidistriktene og deres «særegne» kostnadsmodell.

ØKONOMIMODELL: Thoresen forsøker å finne en enklere metode som gjør det lettere å styre økonomien i politidistriktene.

Sammendrag

Sammendraget er hentet fra masteroppgaven. 

I offentlige sektor styres ressursene gjennom bruk av tradisjonelle prinsipper knyttet til økonomistyring som er forankret i Bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. Det er et lederansvar at politiet som virksomhet har tilstrekkelig tilgang på ressurser, slik at politiproduksjonen kan gjennomføres på en mest mulig effektiv måte.


Statlig økonomistyring har gjennomgått store effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformer de senere årene. I denne masteravhandlingen ønsker forfatteren å finne svare på om en alternativ økonomistyringsmodell kan bidra til å forenkle økonomistyring for ledere, beslutningstakere og administrativt personell. Gjennom en utviklet, alternativ økonomimodell, mener han å besvare dette spørsmålet. Modellen tar utgangspunkt i at det er mulig å økonomistyre et politidistrikt ved kun å sette søkelys på antall årsverk som kostnadsindikator. Modellen er utviklet med hensyn til politiets egenart som påstås å være helt spesiell sammenlignet med alle andre offentlige virksomheter. Modellen viser beregninger som gjør det mulig å beslutte hvor mange årsverk politidistriktet kan ha gjennom hele budsjettåret og predikere hva kostnaden kommer til å bli, slik at politidistrikt oppnår budsjettbalanse med større sikkerhet enn den tradisjonelle måten å økonomistyre på. Dette vil kunne bidra til at det benyttes mindre ressurser på administrasjon, fordi økonomistyringen blir mindre omfattende enn den tradisjonelle måten å økonomistyre på. Oppsummert bygger modellen på følgende prinsipp: Budsjett = Bemanning.

Det er tre hovedfunn i besvarelsen:

1. Det er en entydig sammenheng mellom totale driftsutgifter og antall ansatte i et politidistrikt.
2. Gjennomsnittskostnaden per årsverk gir grunnlag for å beregne hvor mange årsverk tildelt budsjett gir fram i tid.
3. Det er større sannsynlighet for å holde seg innenfor økonomiske budsjettrammer ved kun å styre på antall årsverk i stedet for budsjett

Fulltekst i PIA

Sjekk også ut disse masteroppgavene fra Politihøgskolens studenter.