Med eller uten våpen?

Førsteamanuensis Gunnar Thomassen, forsker Pernille Erichsen Skjevrak, førsteamanuensis Jon Strype, førsteamanuensis Bjørn Barland og professor Tor-Geir Myhrer – alle med tilknytning til PHS da denne studien ble gjennomført – står bak rapporten.

Forsiden til PHS:Forskning 2020:3.
Forsiden til PHS:Forskning 2020:3.

Bakgrunn

Tema for denne delrapporten (den andre av to) er den norske befolkningens holdninger til en eventuell rutinemessig bevæpning av norsk politi. Med ‘rutinemessige bevæpning’ menes en tilstand der politiet alltid bærer skytevåpen på seg i daglig uniformert tjeneste. Den første delrapporten omhandlet holdninger til rutinemessig bevæpning innad i politiet.

Norsk politi er en av få politistyrker i verden som ikke bærer skytevåpen i daglig uniformert tjeneste. I stedet har norsk politi de siste 40 årene hatt en ordning med «framskutt lagring» av våpen i patruljebil. Ordningen med et rutinemessig ubevæpnet politi synes inntil for få år siden å ha hatt relativt bred oppslutning, men de senere år har spørsmålet om norsk politi bør bli rutinemessig bevæpnet blitt satt på dagsorden både i og utenfor politiet. Spørreundersøkelser blant ansatte i politiet viser at holdningene innad i politiet har endret seg radikalt det siste tiåret.

Holdningene til bevæpning i den norske befolkningen er derimot et tema som er lite utforsket. Det er imidlertid viktig at synspunkter og holdninger i befolkningen blir belyst grundig og med representative data for å få en informert debatt og, ikke minst, en forsvarlig og legitim beslutningsprosess. Det er også interessant og relevant, sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, å undersøke hvordan holdninger til bevæpning eventuelt varierer over tid og mellom forskjellige grupper.

Rapporten søker å belyse:

  1. I hvilken grad, om noen, holdninger til rutinemessig bevæpning har endret seg de senere år.
  2. Hvordan variasjonene i holdninger til rutinemessig bevæpning fordeler seg på individ- og gruppenivå (denne gang) i befolkningen.


Funn og anbefalinger

Funnene tyder på at den norske befolkningen er delt omtrent på midten i spørsmålet om hvorvidt politiet bør være rutinemessig bevæpnet, og denne holdningsfordelingen synes å ha vært relativt stabil over tid. Funn tyder også på at det er betydelige variasjoner mellom ulike grupper i samfunnet når det gjelder holdning til rutinemessig bevæpning – både alder, bosted, sosioøkonomisk status og verdiorientering synes å være av betydning. I denne undersøkelsen har man imidlertid kun tatt for seg noen overordnede demografiske og sosioøkonomiske grupper, og følgelig er det undergrupper som ikke fanges opp, men som det vil være interessant og relevant å undersøke nærmere. Spesielt interessant og relevant ville det være å få fanget opp synspunkter i grupper som er hyppigere i kontakt med politiet enn gjennomsnittsbefolkningen. Framtidige undersøkelser bør også grave dypere i spørsmålet om hvorfor noen grupper av befolkningen er mer tilbøyelig til å være for eller mot rutinemessig bevæpning av politiet enn andre.


Du kan lese begge rapportene i fulltekst i PIA

Sjekk ut episoden "Med eller uten våpen" i den nye podkasten til Gunnar Thomassen og Jon Strype. 

Bli bedre kjent med forskere vår