Lokalorientert politiarbeid på internett

Lone Strand har fullført master i politivitenskap med masteroppgaven «Lokalorientert politiarbeid på internett».

Fotografi av forfatter Lone Strand.
Lone Strand. Foto: privat.

Bakgrunn og problemstilling

I denne oppgaven ser Strand på hvordan vi kan forstå lokalorientert politiarbeid i digitale nettsamfunn. Oppgaven definerer to typer lokalsamfunn som Nettpatruljen jobber lokalorientert i. Forfatteren kaller disse henholdsvis ‘digital-fysisk’ og ‘heldigital’. Navnene sier noe om hvilken tilknytning medlemmene har til det digitale lokalsamfunnet. I oppgaven gir forfatteren innblikk i hvordan

Nettpatruljen jobber i digitale lokalmiljøer, sett i lys av litteratur om lokalorientert politiarbeid. Opplevd trygghet står sentralt i teorien om lokalorientert politiarbeid, og i oppgaven drøftes sider ved Nettpatruljens lokalorienterte arbeid for å se i hvilken grad patruljen kan bidra til å øke folks trygghetsfølelse på nett.

Metode

Metoden er semistrukturerte intervjuer og tematisk analyse.

Funn

Gjennom kvalitative intervjuer med ansatte i Politiets Nettpatrulje gir oppgaven innblikk i lokalorienterte arbeidsmetoder på internett, og hvordan lokalorientert politiarbeid handler om samhandling med publikum for å bygge opp en god relasjon. Nettpatruljene erfarer at de må vise tilgjengelighet over tid, ta publikum på alvor, og hjelpe ved behov for å bygge opp tillit til politiet på internett.

En av utfordringene ved digitalt lokalorientert politiarbeid er å få tilgang til servere, Subreddits, Facebook-grupper og lignende. Dette løser Nettpatruljene ved å informere grundig om hvordan de jobber forebyggende på nett. Nettpatruljene får positive tilbakemeldinger fra både administratorer og innbyggere, som setter pris på samarbeidet. Det er viktig å være oppmerksom på at noen innbyggere kan oppfatte politiets forebyggende tilstedeværelse på internett som overvåkning.

Les masteroppgaven i PIA