Læring i en etisk gråsone?

Førsteamanuensis Linda Hoel (Politihøgskolen) og professor Erik Christensen (Nord universitet) har publisert artikkelen "In-field training in the police: Learning in an ethical grey area?" i tidsskriftet Journal of Workplace Learning.

POLITISTUDENTER: Studentene ble intervjuet etter at de hadde fullført praksisåret i B2.

Bakgrunn

Denne studien beskriver politistudenters læring gjennom erfaringer fra praksisåret (B2) i politiet. Selv om læring på arbeidsplassen (situert læring) er en viktig del av profesjonsutdanninger, vet man lite om de mulige uetiske aspektene ved denne læringsformen. I denne studien undersøker forfatterne hvordan situert læring i politiets praksisfelt kan utfordre etiske standarder.

Metode

Studien er basert på åpne spørsmål i et spørreskjema blant norske politistudenter (N = 277) som hadde avsluttet sin ettårige opplæring (B2) og er tilbake på politihøgskolen for det tredje og siste studieåret. Datamaterialet er analysert ved hjelp av en kvalitativ innholdsanalyse.

Funn

To hovedfunn: For det første rapporterer studentene at de lærer best når de får oppgaver som utfordrer deres egen komfortsone. For det andre strever mange studenter med egne forventninger til seg selv som politibetjenter. Resultatene antyder at ved læring i praksisfeltet blir studentene mer opptatt av å demonstrere sin evne til å være politibetjent enn å fokusere på å lære politiarbeidet ved å stille kritiske, etiske spørsmål til sine egne erfaringer.

Praktiske implikasjoner

Studien kan gi organisasjoner som utdanningsinstitusjoner, offentlige foretak og bedrifter bedre forståelse for hvordan de kan gjøre læring i praksis bedre i form av opplæringsmateriell for å støtte utviklingen av etisk profesjonell atferd.

Les artikkelen i PIA