Kunnskapsbasert politiarbeid - Teori og praksis

Høgskolelektor Hege Nilsen Barstad og kriminolog og tidligere høgskolelektor ved Politihøgskolen Karin Henriksen Glasø står bak boken "Kunnskapsbasert politiarbeid - Teori og Praksis". Boken er skrevet som et pensumbidrag til politiutdanningens tredje studieår, og er knyttet opp mot bacheloroppgaven og fag- områdene vitenskapsteori og forskningsmetode.

Portrett i sort/hvitt: Hege Nilsen Barstad og Karin Glasø
FORFATTERNE: f.v. Hege Barstad Nilsen og Karin Henriksen Glasø
Sammendraget er skrevet av forfatterne

Praksisnært

Det finnes mange bøker innenfor vitenskapsteori og forskningsmetode allerede, og slik sett kunne man tenke at det ikke er behov for enda et bidrag. Vår erfaring fra undervisning og veiledning ved Politihøgskolen er imidlertid at mange studenter opplever det utfordrende å relatere disse teoretiske fagområdene til den arbeidshverdagen de skal ut i. Målet med denne boken er derfor å gjøre teorien mer praksisnær, og på den måten vise hvordan vitenskapelig tenkning og systematisk metodikk er viktig for politiet. Samtidig ønsker vi at boken skal fungere som en veileder for studentene i arbeidet med bacheloroppgaven.

I mange år har det vært et krav at politiet skal jobbe kunnskapsbasert. Etter at Politiskolen fikk høgskolestatus og ble Politihøgskolen i 1992, og ikke minst etter at utdanningen i 2004 ble akkreditert med bachelor- grad, har vitenskapelig tenkning og metode fått en stadig større plass i politiutdanningen. I 2011 ble også bacheloroppgaven innført ved Politi- høgskolen (Politihøgskolen, 2011). Bacheloroppgaven har en særlig viktig funksjon når det gjelder å legge grunnlag for utvikling av et kunnskaps- basert politiarbeid.

Kunnskapsbasert arbeid

I denne boken beskriver vi hva som kjennetegner kunnskapsbasert politiarbeid, og hvorfor det er nødvendig å jobbe kunnskapsbasert. Det vil her være viktig å vise hvorfor både forskning og erfaring bør ligge til grunn for politipraksis. I arbeidet med bacheloroppgaven vil det stå sentralt å synliggjøre disse forbindelseslinjene. Grunnlaget for å jobbe kunnskapsbasert legges gjennom hele studieløpet, både gjennom teori og i praksis.
Vi starter med å utdype hva som ligger i å tenke vitenskapelig og å jobbe kunnskapsbasert, der vi introduserer begreper fra vitenskapsteori og forskningsmetode. Deretter tar vi i de neste kapitlene for oss de tre praksisfeltene forebyggende politiarbeid, operativt politiarbeid og beredskap, samt etterforskning, og setter dem i sammenheng med en vitenskapelig tilnærming. I de siste kapitlene knytter vi vitenskapelig tenkning og kunnskapsbasert politiarbeid og til det å skrive bacheloroppgave. Her vil de ulike oppgavetypene vies oppmerksomhet i egne kapitler.

Vi har valgt å trekke inn kjente eksempler fra norsk offentlighet. Videre bruker vi nyere forskning på ulike temaer som vi omtaler i boken, og i noen tilfeller vil vi kunne se at det også kan være behov for mer kunnskap for at politiet skal kunne etterleve kravet om å jobbe kunnskapsbasert.

Lån boken på biblioteket via Oria