Hvordan opplever praksisveiledere i politiet politistudentenes kompetanse til å gjennomføre avhør?

Les Tord L. Ellingsens masteroppgave "Avhør i praksisstudiet: En kvalitativ studie om praksisveilederes opplevelse av avhørskompetansen til politistudentene"

Illustrasjonsfoto

Bakgrunn og problemstilling

Formålet med masteroppgaven er å utforske hvordan praksisveiledere i politiet opplever politistudentenes kompetanse til å gjennomføre avhør i den ettårige perioden studentene er i praksis på bachelorutdanningen ved Politihøgskolen.

Tre forskningsspørsmål undersøkes:

  • Hvordan opplever praksisveiledere at studentene er forberedt til å ta avhør?
  • Hvordan opplever praksisveiledere politistudentenes evne til å gjennomføre avhør?
  • Hva fokuserer praksisveiledere på ved evaluering av politistudentenes avhør?

Metode

Undersøkelsen er kvalitativ, og forfatteren anvender data fra semistrukturerte intervju med seks praksisveiledere fra et politidistrikt for å utforske forskningstemaene. Funn blir diskutert opp mot relevant forskning på avhørsfeltet.

Funn

Informantene beskriver i hovedsak studentenes teoretiske kunnskaper om avhør som gode. Veiledningen studentene får i praksisåret blir utført på ulike måter og på ulike stadier i avhørsprosessen. Å skape refleksjon hos studentene er en vesentlig del av veiledningen Dette er viktig for at studentene skal bli selvstendige i avhørssituasjonen.
Det er forskjellige måter å evaluere studentenes avhør på; observasjon av avhøret, gjennomgang av lyd- eller lyd- og bildeopptak, eller gjennomgang av den skriftlige avhørsrapporten. I veilederens evaluering av studentenes avhør blir det fokusert både på relasjonelle og formelle faktorer, med en vektlegging av sistnevnte.

Et tydelig hovedfunn er at informantene mener det er en fordel med erfaring fra treningsavhør før studentene gjennomfører reelle avhør. Innledningsvis i praksisstudiet opplevde flere informanter at studentene hadde lite kapasitet til å gjennomføre avhør. Det vil si at studentene bruker sin oppmerksomhet på avhørtes rettigheter og avhørsdisposisjonene heller enn å lytte til det avhørte forteller. Praksisåret blir beskrevet som en utviklingsprosess der studentene får mer erfaring og økt trygghet i rollen som avhører, og dermed økt kapasitet til å gjennomføre gode avhør. Erfaring er viktig for å gi et grunnlag for utvikling, mens veiledning og evaluering er essensielt på veien videre.


Les oppgaven i fulltekst i PIA