Geir Heivoll

Førsteamanuensis

Geir Heivoll

Førsteamanuensis

Jeg er utdannet jurist, og underviser i politirett og rettshistorie. Undervisningen omfatter også enkelte profesjonsetiske emner, som politiets bruk av makt og skjønnsutøvelse. Jeg forsker på politiets rettshistorie og er fra 1. januar 2019 engasjert av Universitetet i Bergen for å skrive "Det norske politiets rettshistorie for perioden 1686-1940".

Siste Publikasjoner

Bøker

Forvaltningsrett for politiet: En innføring Geir Heivoll, Steinar Fredriksen, 2019 Cappelen Damm Akademisk

Forvaltningsrett for politiet: Oppgaver med løsningsforslag Geir Heivoll, Steinar Fredriksen, 2019 Cappelen Damm Akademisk

Artikler

Annet

Det norske politiets rettshistorie - prosjektpresentasjon, kilder og noen foreløpige funn Geir Heivoll, 2020

Det norske politiets rettshistorie, prosjektpresentasjon Geir Heivoll, 2020

Å skrive det norske politiets rettshistorie, prosjektpresentasjon Geir Heivoll, 2019

«…stedse være forsynet med tilstrækelig Magt til at undertrykke urolige bevægelser». C. M. Falsen om justis, politi og folk i det offentlige rom, presentasjon av forskningsprosjekt Geir Heivoll, 2019

Presentasjon av forskningsprosjektet det norske politiets rettshistorie Geir Heivoll, 2019

«dog saaledes at det ikke ansees som lovlig Næring for ugifte Fruentimmer at gaae omkring som Sælgersker» Grunnloven § 101 og politivesenets myndighet til å gripe inn i befolkningens arbeid, næring og handel Geir Heivoll, 2019

Anakronismer som metodisk utfordring Geir Heivoll, 2019

Lovens lange arm eller borgerskapets instrument? Straff og disiplin i Christiansand politirett 1774-1814 Geir Heivoll, 2019

"Stedse være forsynet med tilstrækelig magt til at undertrykke urolige bevægelser": Christian Magnus Falsen om sikkerhet, politi og folk i det offentlige rom. Geir Heivoll, 2019

Å ikke se skogen for bare trær: Anakronismer som metodisk utfordring for den politirettshistoriske forskningen Geir Heivoll, 2019