Felles studietilbud mot økonomisk kriminalitet

Politihøgskolen (PHS) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) går sammen om nye studietilbud og samarbeid innen forskning og utvikling i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Bilde av Dekan Hans Anton Stubberud ved USN (til venstre) og avdelingsleder for Etter- og videre utdanninger ved PHS, Dag Sveaas, signerte avtalen.
SIGNERT: Dekan Hans Anton Stubberud ved USN (t.v.) og avdelingsleder for Etter- og videre utdanninger ved PHS, Dag Sveaas, signerte avtalen. Foto: Didrik Linnerud Arnesen, PHS

En intensjonsavtale ble underskrevet 15. april, og omfatter blant annet utarbeidelse/tilpasning av emner ved PHS, slik at disse kan inngå som valgfag i en Executive Master of Management ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Partene har videre et uttrykt ønske om å bygge opp et bredere akademisk miljø innen fagområdene økonomisk kontroll og etterforskning og økonomisk etterretning basert på politiets etterretningsmodell. Avtalen omfatter også forsknings- og utviklingsprosjekter på området. 

Høgskolen legger til grunn at solid kompetanse er en grunnleggende forutsetning i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Politietaten er avhengig av siviles kompetanse i disse sakene, enten i form av bistand fra kontrolletater eller ved at politiet ansetter folk med f.eks. økonomiutdanning. Det tverrfaglige perspektivet er et suksesskriterium. Både politiet og kontrolletatene arbeider nå mer kunnskapsbasert, og det er økte krav til formalkompetanse.

Inger A. E. Coll er seksjonsleder for etterforskning ved PHS.

– Politihøgskolen har siden våren 2022 sett på mulighetene for å etablere studietilbud knyttet til økonomisk kontroll og etterforskning samt økonomisk etterretning for sivile, som kan rekrutteres til stillinger både i politiet og kontrolletatene.

JOBBER VIDERE: Inger A. E. Coll ved PHS har over mange år arbeidet for å heve kompetansen i innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Nå er en ny brikke på plass. Foto: Digital enhet, PHS.

Og hun utdyper videre:  

– Slik utdanning vil være i tråd med PHS sin strategi og våre oppgaver som høgskole. Den understøtter tverrfaglig samarbeid basert på samfunnets behov, for å bidra til økt kompetanse på avdekking, forebygging og etterforskning av økonomisk kriminalitet.

PHS og USN ser flere mulige effekter av det nye samarbeidet.

  • Slike studier vil kunne bidra til å beskytte viktige samfunnsinteresser
  • Studiene svarer på behov fremhevet i Økokrims trusselvurdering
  • Politiet kan ikke alene avdekke og forfølge all kriminalitet som skjer
  • Kontrolletatene må settes i stand til å avdekke og forfølge flere straffbare forhold gjennom sine sivile sanksjonshjemler

I Stortingsmeldingen «Felles verdier – felles ansvar» som kom før påske, skriver regjeringen at den vil følge opp etablering av nye utdanningstilbud innen økonomisk kriminalitet for ansatte i kontrolletatene. Inger A. E. Coll sa ved fremleggelsen av meldingen at inndragning av kriminelles penger også vil kreve en kulturendring.

Med dette som bakgrunn mener partene at intensjonsavtalen bidra til fagutvikling og kompetanseheving på viktige felt, økonomisk kriminalitet er en betydelig samfunnsutfordring.  

Det understreker også Hans Anton Stubberud, dekan ved USN.

– USN er også glad for at man i samarbeid med PHS skal bidra med å styrke utdanningstilbud innen økonomisk kriminalitet for etterforskere og ansatte i kontrolletatene.