Hvorfor er etterforskere plaget med muskelsmerter i øvre og nedre del av ryggen?

Lillis Rabbing, Brita Bjørkelo og Eva Langvik har gitt ut artikkelen "Upper and lower musculoskeletal back pain, stress, physical activity, and organisational work support: An exploratory study of police investigative interviewers" i tidsskriftet "Health Psychology Open".

Fra venstre: Lillis Rabbing, Brita Bjørkelo og Eva Langvik. Foto; PHS/privat

Sammendrag

I artikkelen undersøker forfatterne forekomst av muskelsmerter i øvre og nedre del av ryggen og ser etter sammenhenger med fysisk aktivitet, stress og organisatorisk arbeidsstøtte. Dataene er samlet inn gjennom en spørreundersøkelse blant 77 politietterforskere som i sin jobb avhører voldsoffer og -utøvere av vold i nære relasjoner. Dette er en gruppe polititjenestefolk med høy spesialkompetanse, som utgjør en liten del av politistyrken. De utgjør en gruppe ansatte med høy turnover og er derfor i en utsatt posisjon når det gjelder belastende arbeidsforhold.

Resultatene viser at politietterforskerne som deltok rapporterer lik forekomst av muskelsmerter i ryggen som andre politiansatte, men det er en høyere forekomst av stress og smerter i øvre ryggregion i vårt utvalg. Forfatterne fant en sammenheng mellom muskelsmerter i øvre ryggregion og manglende organisatorisk arbeidsstøtte. Når det gjaldt muskelsmerter i øvre ryggregion, var det kun stress som hadde en betydning. De fant ingen signifikant sammenheng mellom fysisk aktivitet og muskelsmerter i ryggen.

Studien gir ny kunnskap om forekomst av ryggsmerter og hvordan disse smertene kan være knyttet til organisatorisk støtte og stress blant politiansatte. Økt kunnskap om hvordan organisatorisk støtte henger sammen med opplevd arbeidsbelastning er avgjørende for å kunne gi relevante og egnede individuelle og organisatoriske intervensjoner knyttet til, ikke bare politietterforskeres arbeid, men også til andre profesjoner i og utenfor politiet.

Andre artikkel i Lillis Rabbing sin doktorgrad

Det er liten tvil om at arbeidsbelastning og opplevd stress, med sin sterke tilknytting til redusert velvære og helse, er et av de felt som er mest forsket på både i og utenfor politiet. Ansatte i politiet utsettes for operasjonell og organisatoriske fysisk og psykisk påkjenning som i varierende grad påvirker dem. Med Job Demand - Resources modellen som bakteppe vil Rabbing belyse effekten av individuelle og organisatoriske ressurser på arbeidsplassen.

Dessverre er størstedelen av forskning på politiet gjennomført uten at sivilt ansatte har fått delta, dette til tross for at sivilt ansatte i stadig større grad jobber side om side med politiansatte og utfører mange av de samme oppgavene. Avhandlingen vil belyse hvordan inviterte deltakere, valg av målemetoder og analyser av data får konsekvenser for resultatene.

I sin første artikkel (A Scoping review of stress measurements and psychometry in police research) kartla Rabbing hvilke målemetoder som er brukt for å måle subjektivt opplevd stress i politiet rundt om i verden. Funnene organiseres i fire kategorier og diskuteres i lys av Lazarus’ transaksjonsteori om stress.

Les artikkelen i PIA