Prosjektdesign

I emnet skal studentene forberede arbeidet med masteroppgaven. Det legges vekt på at studentene kan få drøfte egne ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer, og få tilbakemelding fra medstudenter og fagansatte. Studentene får veiledning på utkast til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Emnet omhandler også hvilke etiske hensyn som må tas. Emnet inngår i Erfaringsbasert master i etterforskning.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

  • kravene til en masteroppgave
  • juridiske rammer og etiske standarder av relevans for eget prosjekt

Ferdigheter

Innenfor rammen av eget masterprosjekt kan studentene etter gjennomført emne:

  • formulere og avgrense en etterforskningsrelevant faglig problemstilling
  • velge og begrunne metodisk framgangsmåte
  • anvende forskningsetiske prinsipper i vurderingen av prosjektdesign og
    forskning på egen praksis
  • igangsette arbeidet med masteroppgave

Vurdering

Emnet avsluttes med innlevering av prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Omfang 2000-4500 ord. Det benyttes karkaterene bestått/ikke bestått.

Erfaringsbasert master i etterforskning har flere emner