Etterforskning som fenomenområde

Emnet omhandler forståelsen av etterforskning som praksis, dens forankring og samfunnsmessige betydning. Bevissthet og refleksjon om dette grunnlaget er en forutsetning for å forstå egen rolle som etterforsker og etterforskningens betydning for rettsprosessen og samfunnet.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

 • fagets historie og utvikling nasjonalt og internasjonalt
 • rettsikkerhet, justisfeil og menneskerettigheter
 • lovmessig forankring og regulering
 • kvalitetsdimensjoner og prioriteringer i etterforskning
 • politiet som organisasjon
 • etiske problemstillinger og yrkesetiske dilemma
 • informasjonsinnhenting, og hypotesetestende etterforskningsmetode
 • forholdet mellom etterforskning, etterretning og forebyggende
 • politiarbeid

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

 • drøfte etterforskningens egenart
 • redegjøre for etterforskningens formål og prosessuelle rammer for etterforskning
 • forklare og begrunne ulike kvalitetsdimensjoner i etterforskningen
 • drøfte politiet som en lærende organisasjon
 • bruke ulike kunnskaps- og informasjonskilder til formidling av faglige drøftinger, både skriftlig og muntlig

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

 • en individuell skriftlig oppgave på 2000 ord
 • en nettbasert pensumtest

Vurdering

Emnet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager som det gis en karakter på. Omfang 2400 ord (+/- 10%). 

Erfaringsbasert master i etterforskning har flere emner