Rapport om forebygging av seksuell trakassering i politiet

I perioden 2021-2023 har Nordisk Råd finansiert forskningsprosjekter som har hatt fokus på forebygging og metoder å jobbe med seksuell trakassering på. Nå foreligger «Rapport om forebygging av seksuell trakassering i norsk politi» fra del 1 av den norske delen av prosjektet.

Bilde av trioen bak rapporten  Tatyana Valland (t.v), Celine Pedersen og Brita Bjørkelo.
TRIO BAK RAPPORTEN: Tatyana Valland (t.v), Celine Pedersen og Brita Bjørkelo. Foto: Didirik Linnerud Arnesen/Politihøgskolen.

I prosjektet «Speak Up!»: A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH) har forskere og arbeidslivspartnere fra Norge, Sverige og Danmark samarbeidet om å undersøke tilskuerbaserte intervensjoner i arbeidet med seksuell trakassering. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2023.

Professor Brita Bjørkelo ved Politihøgskolen (PHS) har ledet hele SUSH og arbeidet i Norge.

– Den norske delen har bestått av å se på alt som er blitt gjort for å forebygge seksuell trakassering i norsk politi og mulige effekter, samt hvordan vi ved å bygge på eksisterende arbeid kan utvikle intervensjoner som inneholder et interseksjonelt perspektiv og fokus på politiet. Prosjektet har vært muliggjort ved hjelp av et reelt samarbeid mellom forskerne, mangfoldsutvalget ved høgskolen og politiets deltagere i referansegruppa.

Rapporten

Rapporten bygger på en historisk kronologisk analyse av nyhetsoppslag om arbeidet med seksuell trakassering i norsk politi, politiets egen dokumentasjon om eget arbeid innhentet i samarbeid med arbeidslivspartneren mangfoldsutvalget ved PHS, og Politidirektoratet - som har vært med i referansegruppa til prosjektet.

Rapporten bygger også på tidligere forskning på seksuell trakassering i politiet. I tillegg har prosjektet hatt stor nytte av innspill og hjelp fra andre ved PHS, f.eks. flere politidistrikt, utdanningslederne på prakisstudiet (B2)- og digital enhet.

Her er link til rapporten

– Funnene fra den norske delen av prosjektet viser at det har vært en rekke initiativ (skriftlig, muntlig, dilemmatrening) over tid basert på materiell utviklet av andre og politiet selv. Utviklingen ser ut til å både ha vært koblet til forskningsaktivitet og mediatrykk. Samlet sett synes det for øvrig som om det har vært mer vekt på å gjennomføre ulike tiltak nasjonalt og lokalt enn å systematisere hva de ulike tiltakene har bygget på, hva som har vært antatt effekt og hvorvidt intendert endring har blitt oppnådd, sier Celine Pedersen ved Oslo Met som jobbet som forsker i SUSH.

Og hun utdyper:

– Rapporten belyser i så måte at tiltakene ikke alltid har svart til den informasjonen som har vært tilgjengelig gjennom tidligere forskning og politiets egne undersøkelser. Målet med denne rapporten er å gi en oversikt over all den informasjonen politiet har opparbeidet seg over tid, og fungerer som et godt grunnlag for videre arbeid mot seksuell trakassering i politiet.

Illustrasjonsbilde av den trykte rapporten

NETT OG PAPIR: Rapporten finnes både i digital og trykket versjon. Foto: Politihøgskolen.

Siste del av rapporten tar for seg hva som skal til for å sikre kontinuitet over tid, større grad av kobling mellom kunnskap om risiko på lokalt og nasjonalt nivå, hvordan valg av tiltak tas, intenderte og uintenderte effekter og evaluering av om tiltakene har medført ønsket effekt.

– Det er viktig å sette fokus på balansen mellom lokalt eierskap og nasjonal styring, sier Tatanya Valland, en av de andre forskerne i prosjektet.

Rapporten fremhever også at det blir viktig å se hen til kravene i Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, aktivitets- og rapporteringsplikten, for å møte uttalelser om tretthet rundt arbeidet med seksuell trakassering i politiet. Det vil kunne bidra til en aktualisering av tematikken videre. Da som en del av det overordnede arbeidet med HMS og arbeidsmiljø.

Intervensjonen

Når det gjelder den tilskuerbaserte intervensjonen er den oversatt profesjonelt fra dansk til norsk med støtte fra Politidirektoratet, og substansielt av Valland og Bjørkelo.

Ferdigstillingen av intervensjonen som skal tilpasses politiet og inkludere et fokus på interseksjonalitet (alder, kjønn, kulturell bakgrunn), pågår og gjøres av PhD kandidat Tale Røijen Størdal i Understanding and Intervening against Sexual Harassment at work - UISH som tar den norske delen av SUSH videre.  

I tildelingen fra NordForsk er målet å støtte forskning som skal bidra til å sikre et fremtidig bærekraftig arbeidsliv.

UISH bidrar med kunnskap som kan gjøre at flere politiansatte har en arbeidshverdag som gjør at de fortsetter å være en del av arbeidslivet generelt og at de fortsetter å jobbe i politiet spesielt. Her samarbeider Størdal og Bjørkelo med politiforskere fra Island og Sverige og undersøker forståelser og intervensjoner i arbeid med seksuell trakassering. UISH ble presentert på The international Northern Police Research Webinar 19.1.24.