Kvalitet i utdanningen

Kvalitetsarbeidet skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte og arbeidslivsrelevant kompetanse som forbereder dem til å løse politiets samfunnsoppdrag. Kvalitetssystemet er vårt redskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningene ved Politihøgskolen. Systemet skal bidra til å synliggjøre og fremme kvalitet i utdanningstilbudene, samt å legge gode rammer og støtte opp under vår målsetning om å utdanne et lærende politi.

Polithøgskolens kvalitetssystem ble revidert og godkjent av styret 21. april 2020.