Sivil rettspleie, forvaltning, begrenset politimyndighet og etterforskning for sivile