Tildelt midler for å sikre digitale bevis

Clarus, EU Horizon prosjektet hvor Politihøgskolen (PHS) er en av lederne for en arbeidspakke, er tildelt midler.

Digitale kretser
JAKTER SIKRE BEVIS: Forskningsprosjektet Clarus, hvor PHS har en rolle, ska bidra til å avdekke feilkilder og sikre kvaliteten på digitale bevis. Foto: Pixabay

Prosjektet er ledet av The Center for Security Studies (KEMEA, Hellas, koordinator) og University of Dundee, UK, Dr Megan O’Neill (vitenskapelig og teknisk). Utlysningen het: «Fighting Crime and Terrorism 2022». Midlene som er tildelt har altså som mål å bekjempe kriminalitet og terrorisme, inkludert beskyttelse av kritisk infrastruktur. Les mer her: Fighting crime and terrorism, including critical infrastructure protection (europa.eu)

Én av arbeidspakkene i prosjektet ledes av professor Brita Bjørkelo ved PHS. Med seg på laget har hun politioverbetjent og PhD Nina Sunde, og det jobbes med en utlysning av en PhD stilling tilknyttet PHS sin del av prosjektet. Utover dette er både seksjonssjef Marianne Solvi-Eriksen og seniorrådgiver Trine Vatnar Lepsøe involvert.

LEDER PAKKE: Professor Brita Bjørkelo ved høgskolen leder en av de såkalte arbeidspakkene i prosjektet. Foto: Runar Kvernen

Påvirkning av digitale bevis

- Clarus tar for seg hvordan organisasjonskultur og menneskelig samhandling påvirker etterforskning av blant annet digitale bevis, sier Bjørkelo

Prosjektets visjon er å øke objektivitet, nøytralitet og rettferdighet i etterforskninger av terrorisme og annen alvorlig og organisert kriminalitet som involverer digitale spor. Dette skal skje gjennom å identifisere kilder til bias og feil i formell og uformell kommunikasjon.

Med oppstart høsten 2023 skal Clarus over tre år utarbeide et felles begrepsapparat og et verktøy for å avdekke feilkilder («bias sjekk»). Målet er å forbedre kommunikasjon og effektivitet, samt å styrke tilliten mellom befolkningen og offentlige instanser som politi, sakkyndige fra ulike vitenskapelige disipliner og retten.

- Målet er en forbedret evne til å avdekke og iretteføre kriminalitet gjennom økt kvalitet på datatekniske undersøkelser og at bevis sikres på lovlig og etisk forsvarlig måte, sier Nina Sunde.

Mønstre som kan villede

I arbeidspakken PHS leder skal det analyseres mønstre i interaksjon og kommunikasjon på tvers av organisatoriske, faglige og nasjonale grenser gjennom en fiktiv case-studie. Dette vil danne grunnlag for ny kunnskap om hvordan bias og villedende kommunikasjon kan oppstå i samhandling på tvers av organisatoriske kontekster.

Nina Sunde utdyper:

- Clarus er en unik mulighet til å koble allerede eksisterende forskning ved PHS med annen internasjonal politiforskning. Vi har stor tro på at prosjektet vil bidra med forskning av god kvalitet med direkte relevans politiet.

BIDRAR INN: Politioverbetjent og PhD Nina Sunde bidrar inn i prosjektet, sammen med flere andre ved høgskolen. Foto: Silje Pileberg

Betydning for PHS

Ett av målene i PHS sin strategi (2022-2025) er å øke andelen «eksternfinansierte forskningsprosjekter», og ett av målene i FoU strategien (2022-2025) er å særlig styrke satsningen på «eksternfinansierte prosjekter innenfor polisiær forskning». Dette krever både tilrettelegging for søknadsskriving, samt internt og eksternt organisatorisk samarbeid.

Som funnene fra FIX prosjektet viste PIA: Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: «Fix the system and achieve unique institutional goals» (unit.no) er det i praksis ikke lett å få til overordnet forskningsledelse for å understøtte FOU mål ved PHS.

Brita Bjørkelo oppsummerer:

- Assisterende rektor har presisert betydningen av forskning, og bruken av denne ved PHS og i politiet. Og videre vektlagt betydningen av samarbeid mellom ulike campus’er og avdelinger. Clarus er høyst relevant faglig sett, og vil komme forskning og praksis nasjonalt og internasjonalt til gode. Og prosjektet muliggjøres av forskningsledelse og organisatorisk tilrettelegging og samarbeid på tvers av avdelinger.

Øvrige deltakere

I tillegg til forskerne fra PHS, består Clarus av team fra Finland (Poliisiammattikorkeakoulu og National Bureau of Investigation), Tsjekkia (Policejni Prezidium og Policejni Akademie Ceske Republiky), Storbritannia (Scottish Police Authority, Police Service of Scotland and SPA Forensic Services, University of Glasgow), Portugal (Ministério Da Justiça og Ministerio Da Administracao Interna,) og Hellas (Kentro Meleton Asfaleias, Center for Security Studies og the Hellenic Police).