Lanseringsseminar: Evaluering av politiets radikaliseringskontaktordning

Politihøgskolen og Konsortiet for terrorismeforskning har gleden av å invitere til lanseringsseminar for PHS-rapporten «Evaluering av politiets radikaliseringskontaktordning», skrevet av Charlotte Tandberg og Jacob Ravndal.

Les rapporten her.

Seminaret holdes på Politihøgskolen, Audi 2 onsdag 18. oktober fra 09:30-12:00.

Du kan melde deg på her. Fristen er 13.oktober. Alle vil motta en påmeldingsbekreftelse innen 24 timer.

Seminaret er åpent for alle interesserte, også media. Påmelding av medier bes rettet mot Ossy Bradbury ved Forskningsavdeling på Politihøgskolen ossbra@phs.no

De som ikke har anledning til å komme kan følge seminaret på nett. Spørsmål kan sendes i forkant til Ossy Bradbury senest mandag 16.oktober klokken 08.00.

På oppdrag fra Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet har to forskere ved Politihøgskolen nylig gjennomført en omfattende evaluering av politiets ordning med radikaliseringskontakter. Politiets radikaliseringskontaktordning ble etablert i 2014 som følge av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Ordningen innebærer blant annet at alle politidistrikter er pålagt å ha minst én radikaliseringskontakt som jobber fulltid med dette oppdraget.

Evalueringsrapporten omhandler flere ulike tema. Blant annet undersøkes den opplevde effekten av ordningen, politiets interne organisering av ordningen, Politidirektoratets nasjonale koordinering av ordningen, samt radikaliseringskontaktenes samarbeid med nasjonale samarbeidspartnere, herunder PST og RVTS, og lokale samarbeidspartnere i kommunene. Rapporten identifiserer flere grunnleggende utfordringer med dagens radikaliseringskontaktordning, og tegner i tillegg opp et omfattende forslag for hvordan ordningen kan videreutvikles og forbedres.

På seminaret vil forfatterne av rapporten legge frem sine hovedfunn og anbefalinger. Deretter vil forskere med erfaring fra feltet kommentere på rapporten. Seminaret avsluttes med en felles paneldiskusjon hvor det også vil være anledning til å stille spørsmål.

Program:

09.30-10.00 – Frokost og registrering (ID-sjekk)

10.00-10.05 – Velkommen

10.05-10.35 – Charlotte Tandberg og Jacob Ravndal presenterer evalueringsrapporten

10.35-10.45 – Stian Lid kommenterer på rapporten

10.45-10.55 – Kristin Engh Førde kommenterer på rapporten

10.55-11.05 – Kai Spurkland kommenterer på rapporten

11.05-11.20 – Kaffepause

11.20-12.00 – Panelsamtale moderert av Tore Bjørgo med spørsmål fra publikum

Charlotte Tandberg er utdannet statsviter (UiO) og er doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen med tilknytning til UiOs PhD-program på Institutt for statsvitenskap. I sin PhD-avhandling skal hun sammenligne hvordan politiet jobber med å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme i et utvalg liberale demokratier, deriblant Norge. Tandberg er også tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO, hvor hun siden 2021 har ledet oppdateringen av RTV-datasettet, som dokumenterer høyreekstrem terrorisme og vold i 18 Vesteuropeiske land.

Jacob Ravndal (PhD) er utdannet statsviter (UiO) og er førsteamanuensis ved Politihøgskolen hvor han leder INCONTEXT-prosjektet, som undersøker sammenhengene mellom politisk og polisiær represjon og høyreekstrem terrorisme i vestlige demokratier. I tillegg er han tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO, der han er prosjektleder for RTV-datasettet. Ravndal har publisert en rekke vitenskapelige artikler om utviklingen av høyreekstrem vold, terrorisme og militant aktivisme i Norge, Norden og Vest-Europa. Ravndal var også medlem av Al Noor-utvalget og 25. juni-utvalget, som evaluerte politiets og PSTs innsats i forbindelse med tidligere terrorangrep i Norge.

Stian Lid (PhD) er utdannet kriminolog (UIO), og er forsker ved By- og regionsforsknings instituttet NIBR ved OsloMet. Hans forskningsinteresser er særlig knyttet til forebygging av kriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter om kommunenes og politiets forbyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og deres tverretatlige samarbeid. Han har også vært redaktører for to antologier: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (Gyldendal forlag) og Routledge handbook of deradicalisation and disengagement.

Kristin Engh Førde (PhD) er antropolog og har forsket på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har vært førsteforfatter på boka Bekymringsarbeidet. Politiets arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, som kom ut tidligere i år. Hun er for tiden postdoktor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitet i Oslo.

Kai Spurkland (PhD) er politiadvokat i Oslo politidistrikt ved Felles enhet for operativ tjeneste og forsker på Forskningsavdelingen på Politihøgskolen. Han er cand.jur (1997) og ph.d. i rettsvitenskap (2020). Spurkland arbeider primært med rådgivning og fagutvikling innenfor politirett, strafferett og straffeprosess, men hovedvekt på orden og beredskap. Han sitter også i politimesterens operative stab. Spurkland har utgitt flere bøker og artikler om politirettslige emner, blant annet om hatkriminalitet, og skrevet kommentarene til politiloven og deler av straffeloven på Karnov.