Disputas: Forsvarets bistand til politiet

Cand.jur Kai Spurkland forsvarte torsdag 24. september 2020 sin avhandling for graden Ph.d ved UiO. Tema var Forsvarets bistand til politiet: En studie av de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet.

Bilde av Kai Spurkland.
NY KUNNSKAP: Kai Spurkland har disputert med en avhandling om operativ bistand fra Forsvaret til politiet.

Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo, men har hatt studieopphold ved Politihøgskolen over en periode på fire-fem år. Den relativt nyutnevnte Ph.d er selvsagt glad for å være i mål etter flere års iherdig innsats.

- Jeg må få takke Oslo politidistrikt og Politihøgskolen for all mulig støtte, og for at jeg fikk anledning til å fullføre denne doktorgraden. Og det å være en del av forskningsmiljøet ved høgskolen har vært både lærerikt, inspirerende og avgjørende.

Og han legger til noen klare ønsker.

- Jeg ønsker å være tilknyttet Politihøgskolen også i fremtiden, ved siden av jobben som politiadvokat. Og så håper jeg selvsagt at mitt arbeid kommer til nytte, jeg har i hvert fall skissert både problemstillinger og muligheter om et omstridt og profilert tema.   

I avhandlingen reises spørsmålet om Forsvaret kan bistå politiet slik Stortinget ønsker.

I en kronikk i Aftenposten utdyper Kai Spurkland problemstillingene.

Avhandlingen vil senere bli publisert i sin helhet. På Universitetet i Oslo sine nettsider presenteres følgende sammendrag:

Tema

Temaet for avhandlingen er nærmere bestemt de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvarets til politiet.  Når en krise truer, enten det er terrorisme, epidemier eller naturkatastrofer kan politiets ressurser bli satt under press - og Forsvaret kan være en aktuell bistandsressurs. Men når er det rettslig adgang til å la Forsvaret bistå politiet og hva kan denne bistanden gå ut på?

Bistand fra Forsvaret til politiet har vært et omstridt tema, både rettslig og politisk siden 1814. Terrorhendelsene 22. juli 2011 medførte en sterk økning i interessen for beredskapsevnen til norske myndigheter, herunder Forsvaret som bistandsressurs for politiet. Den økte oppmerksomheten avdekket flere uavklarte rettslige spørsmål.

Problemstillinger   

Avhandlingen behandler fire sentrale problemstillinger: Hvilke oppgaver kan Forsvaret bistå politiet med? I hvilke situasjoner kan Forsvaret bistå politiet? Hva kan Forsvaret bistå politiet med? Hvordan skal bistandsoppdrag gjennomføres? 

Konklusjoner

Avhandlingen avdekker at det er et gap mellom de politiske forventningene om hva Forsvaret kan bistå politiet med - og hva det i dag er rettslig adgang til. En bedre regulering av når og hvordan militære maktmidler kan brukes i politioppdrag, og en bedre opplæring av bistandspersonell, ville øke det rettslige handlingsrommet betydelig. Det er med andre ord et uutnyttet rettslig potensial for bruk av Forsvaret som bistandsressurs for politiet.