Birgitte Ellefsen har fått opprykk som professor

Den 19. januar fant et enstemmig bedømmelsesutvalg Birgitte Ellefsen kvalifisert til et professorat i politivitenskap med spesialisering i historie, og nylig vedtok Politihøgskolens ansettelsesråd at hun skulle få opprykk til professor.

Portrettbilde av professor Birgitte Ellefsen.
PROFESSOR: Birgitte Ellefsen. Foto: Politihøgskolen.

Ellefsen er Cand. Philol. i historie fra Universitetet i Bergen (UiB) i 1998, og hun har en Ph.d.-grad om norske politireformer i perioden 1682–1866 fra samme sted i 2018. Hun har også 60 studiepoeng i politivitenskap og 15 studiepoeng pedagogisk basiskompetanse fra PHS.

Birgitte har vært ansatt ved PHS siden 2010, først som høgskolelektor ved Bacheloravdelingen i Oslo og fra 2021 som førsteamanuensis ved Forskningsavdelingen. Hun har ansvar for innføringsemnet i Master i politivitenskap, og bidrar også med undervisning om politihistorie, dokumentanalyse og historisk metode i bachelorutdanningen og en rekke videreutdanninger.

Ellefsens forskning på politiets historie er konsentrert om temaene politireformer og politipolitikk, politiutdanning og profesjonalisering, og forebygging og kunnskapsbasert politiarbeid.

For tiden deltar hun i det NFR støttede forskningsprosjektet CRIMKNOW, der hun sammen med Heidi Mork Lomell forsker på politiets kunnskapsproduksjon i et historisk perspektiv. Hun leder dessuten forskergruppen PREVPOL, som har som mål å utvikle perspektiver, modeller, teorier og kunnskap som kan bidra til å øke forståelsen av og kvaliteten på det forebyggende politiarbeidet.

Utdrag fra bedømmelseskomiteens konklusjon:

«Kvalitetsmessig står Ellefsen fram som en ambisiøs og grundig forsker. Hun tar det møysommelige arbeidet med å framskaffe og analysere originalkilder, og hun reflekterer godt over metodiske og vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål. Hun er god til å skjære igjennom og løfte prinsipielle og teoretiske spørsmål opp, og hun er ikke redd for å ta tydelige standpunkter. I likhet med mange historikere skriver hun klart og godt, og hun har også lagt en stor innsats i å formidle forskningen sin.»

– Jeg er takknemlig for at Politihøgskolen har lagt til rette for at jeg har kunnet ta doktorgrad og deretter kvalifisere meg til professoropprykk. Det har kostet mye hardt arbeid å oppnå dette målet, men jeg hadde neppe klart det uten ledere som har tilrettelagt, kollegaer som har bidratt med råd og støtte underveis, og ikke minst Liv Finstad som entusiastisk har veiledet oss som deltar i professorkvalifiseringsgruppene. Det er et privilegium å få forske på politiets historie, og det er så mye vi ikke vet om fortidens politi som jeg har lyst til å bidra til å belyse, sier Birgitte Ellefsen.