Læringsmiljøutvalg

Vi er lovpålagt å ha et læringsmiljøutvalg (LMU). Hovedoppgavene er å ivareta ditt studiemiljø og velferd. LMU skal være et viktig organ for å fremme god læring og faglig utvikling.

Hva er et læringsmiljø?

Det er viktig at man lokalt på lærestedene har en felles oppfatning av hva som legges i begrepet "læringsmiljø". På universell.no vises det til fem komponenter et læringsmiljø ofte består av:

Fysisk læringsmiljø
Bygninger og omgivelser – universell utforming
Psykososialt læringsmiljø
De mellommenneskelige forhold – trivsel og samhandling
Organisatorisk læringsmiljø
System for tilbakemelding og medvirkning – kvalitetssystem
Digitalt læringsmiljø
Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi
Pedagogisk læringsmiljø
Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring.

Disse inndelingene glir litt over i hverandre, men de har alle til felles at de berører din studiesituasjon.

Læringsmiljøutvalg på ditt studiested

Det er et lokalt læringsmiljøutvalg for hvert studiested og et sentralt utvalg. De fire utvalgene jobber for at din helse, sikkerhet og velferd blir ivaretatt. Normalt avholdes det fire møter per studieår, to i høstsemesteret og to i vårsemesteret.

Det er i siste instans høgskolestyret ved Politihøgskolen som har ansvar for at læringsmiljøet ved Politihøgskolen ivaretas på en god måte.

Hvis du er student på en av våre utdanninger, finner du mer detaljert informasjon om dette ved å logge inn på Studentportalen.