Vurdering av skikkethet

For våre studenter stilles det krav til skikkethet for yrket. Derfor foregår det en løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet.

Særskilt skikkethetsvurdering

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Dersom du er mistenkt, eller siktet for et straffbart forhold, anbefaler vi at du selv melder fra om dette til din avdelingsleder for utdanningen du går på. Det er Politihøgskolens skikkethetsnemnd som vurderer om du er skikket basert på vurderingskriteriene i "Forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestenging av studenter ved Politihøgskolen".

Skikkethetsnemnda er oppnevnt av Politihøgskolens styre. Nemnda består av rektor, avdelingsleder, representant fra praksisansvarlige, representant fra undervisningspersonalet, studentrepresentant og en representant fra annen høgskole. Styret oppnevner også en sekretær for skikkethetsnemnda.

Hva avgjør om en student er uskikket?

Vurderingen av om en student er uskikket, og skal utvises fra Politihøgskolen, bygger på krav om skikkethet for yrket gitt i lov, politiinstruks og forskrift om skikkethetsvurdering, utvisning, bortvisning og utestenging av studenter ved Politihøgskolen.

I vurderingen av studentenes skikkethet legges det særlig vekt på grad av modenhet, ansvars- og pliktfølelse, pålitelighet, ærlighet, redelighet, selvstendighet, høflighet, selvkontroll, ordenssans og lojalitet. Alminnelig fremtreden under utdanningen og opptreden ovenfor publikum blir også tillagt vekt. Brudd på taushetsplikt, brudd på politilovens regler om edruelighet, ulovlig bruk av dopingmidler og fusk eller forsøk på fusk i løpet av utdanningen vil også reise tvil om studentens skikkethet og kan føre til utvisning. Dersom flertallet i nemnda finner studenten uskikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten, skal saken behandles i styret.

Alle kan levere tvilsmelding, både høgskolens egne ansatte, studenter og ansatte ellers i etaten. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har således ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldingen skal rettes til skikkethetsnemndas sekretær på e-post: ivaflo@phs.no. Dersom det reises tvil om studentens skikkethet, er det medlemmene i skikkethetsnemnda som avgjør om det skal reises sak.

Reaksjonsformer

Valget av forvaltningsrettslig reaksjon avhenger av forholdets art:

• Politihøgskolens styre kan vedta å utvise en student dersom vedkommende er funnet uskikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten
• Politihøgskolens styre kan velge å utestenge studenten for en begrenset periode
• Studenten kan få en skriftlig advarsel fra styret, og ved en eventuell gjentakelse bli utestengt i en tidsbegrenset periode

Dersom skikkehetsnemda er i tvil, kan studenten bli underlagt en nærmere skikkethetsmessig oppfølging for å avklare om studenten er skikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten.

En eventuell klage blir behandlet av Politidirektoratet (POD). Studenten kan si fra seg studieplassen sin før saken er ferdig behandlet.

​​​​​​​Studentombudet kan bistå

Er du mistenkt for fusk, og opplever situasjonen som belastende, eller trenger du støtte i prosessen slik at du kan være bedre forberedt, kan du kontakte Studentombudet for gratis bistand. Studentombudet er en uavhengig bistandsperson.