Slik sikrer vi høy kvalitet på utdanningene

Politihøgskolens kvalitetssystem skal sikre at utdanningene våre holder høy kvalitet.

Våre kvalitetsområder

Kvaliteten på utdanningene vurderes opp mot flere oppgaver og prosesser. Kvalitetsrapporten legger føringer for prioriteringer som tas inn i videre budsjettarbeid, planarbeid og annen virksomhetsstyring.

Vi legger spesielt vekt på disse kvalitetsområdene: inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet og resultatkvalitet.

Formålet med kvalitetssystemet

Vårt kvalitetssystem skal:

  • legge til rette for kontinuerlig kvalitetsforbedring i alle ledd av virksomheten
  • synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet
  • fokusere på relevansen som våre utdanninger har for profesjonsfeltet
  • gjennom et godt studiemiljø, bidra til kvalitet i læring og utvikling
  • bidra til at studentenes stemmer kommer til syne gjennom interne og eksterne evalueringer

Lov om Universiteter og høgskoler pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha et kvalitetssystem.