Hva kan vi lære av Rolleforståelsesutvalgets rapport?

Ekspertutvalget som har vurdert forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikaforening (NNPF) leverte 11. januar 2023 sin rapport. Det er utvalgets enstemmige oppfatning at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF. Mandag 13. mars 2023 kl. 12.00-16.00 inviterer Politihøgskolen til et seminar der Rolleforståelseutvalgets rapport presenteres, kommenteres og diskuteres.

Du kan melde deg på seminaret her.

I Rolleforståelsesutvalgets rapport Politi og rolleforståelse slås det fast at forholdet mellom politiet og NNPF har vært tett, og NNPF har drevet kompetanseheving av politiet, narkotikaforebygging og narkotikapolitisk virksomhet i en og samme forening. Dette har skjedd med politiets aksept, oppmuntring og støtte.

Politihøgskolen har også vært gjenstand for utvalgets utredning, som viser at fagutvikling og kompetanseheving på narkotikafeltet i betydelig grad har blitt overlatt til den private organisasjonen NNPF. Etter utvalgets syn bør utdanning av politiets tjenestepersoner være en kjerneoppgave for politiet selv, siden det handler om opplæring for utøvelse av statens voldsmonopol. Utvalget påpeker også at politiet må basere sin virksomhet på det som til enhver tid anses som vitenskapelig kunnskap, og at det må forskes mer på politiets forebyggende virksomhet.

Politihøgskolen tar utvalgets funn og vurderinger på alvor, og ser at vi har et stort ansvar i å følge opp utvalgets anbefalinger. Utvalgets rapport kan gi grunnlag for læring, bevisstgjøring, forskning og fagutvikling i politiet, men også i forvaltningen generelt. Derfor har vi invitert forskere fra andre akademiske institusjoner som kan hjelpe oss å løfte blikket og diskutere utvalgets rapport i lys av overordnede perspektiver på tema som forvaltningens rolle, private aktører som kunnskapsleverandører for det offentlige, betydningen av ekspertise og organisasjonsfrihet, åpenhet og tillit, og sammenhengen mellom rolleforståelse og korrupsjon.

Program

11.15-12.00 Registrering (Alle deltakere må legitimere seg ved ankomst. Adresse er Slemdalsveien 5, 0369 Oslo)

12.00-12.10   Velkommen og praktisk informasjon v/leder for Politihøgskolens forskningsavdeling Lene Bomann-Larsen og førsteamanuensis Tatanya Valland

12.10-12.50   Presentasjon av rapporten Politi og rolleforståelse v/utvalgsleder Anne-Mette Magnussen

12.50-13.25 Politiets/forvaltningens rolleforståelse fra et statsvitenskapelig perspektiv v/professor Jostein Askim

13.25-13.45   Pause

13.45-14.20   Politiets/forvaltningens rolleforståelse fra et juridisk perspektiv v/professor Inger Johanne Sand

14.20-15.05   Politiets/forvaltningens rolleforståelse fra et kriminologisk perspektiv v/professor Katja Franko         

15.05-15.15   Pause

15.15-16.00   Panelsamtale (mellom innlederne, Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, Politidirektør Benedicte Bjørnland og Politihøgskolens rektor Nina Skarpenes) ledet av Tatanya Valland

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

NB: Vi har et begrenset antall plasser. Dersom flere enn 200 har meldt seg på ved fristens utløp, vil de som har særlig relevant yrkes-, organisasjons-, utdannings- eller forsknings-tilknytning til tematikken blir prioritert. Det vil bli sendt e-post med informasjon til alle som har meldt seg på om dere har fått plass senest 3. mars.

De som ikke får plass, eller som ikke har anledning til å delta fysisk, kan følge arrangementet som strømmes på nett her. Det kreves ikke påmelding for å følge arrangementet digitalt.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ossbra@phs.no