Disputerte om Annerledespolitiet

Elisabeth Myhre Lie har disputert ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo. Myhre Lie er ansatt ved Politihøgskolen, har utdanningsbakgrunn som kriminolog, og hennes fagfelt er forebygging.

STOR STAS: En stolt hovedperson etter disputasen, sammen med: Veileder Heidi Mork Lomell (t.v), kommisjonsleder Liv Finstad, 2. opponent Rolf Granér, 1. opponent David Wästerfors og dekan Ragnhild Hennum. Foto: Privat

Tema for avhandlingen er Annerledespolitiet. Idealer og dilemmaer i politiets forebyggende dialogarbeid. Studien handler om det forebyggende dialogarbeid som utføres av Dialogpolitiet, radikaliseringskontaktene og PST.  

Dialogpolitiet har kontakt med arrangører av demonstrasjoner og arrangementer. Både radikaliseringskontaktene og PST gjennomfører forebyggende samtaler med personer man er bekymret for med henblikk på voldelig ekstremisme.

Studien utforsker videre de ansattes blikk på deres forebyggende dialogarbeid, og analyserer idealer og dilemmaer man finner i informantenes fortellinger. Studien viser hvordan politiets rolleforståelse og yrkesidentitet påvirkes av ideen om den dialogiske politirollen.

Informantene ser seg som dialogeksperter og deler en felles kulturell identitet som «annerledespoliti» i kontrast til det «vanlige» politiet. De arbeider med forebygging, der andre arbeider med bekjemping. De arbeider med dialog der andre arbeider med kontroll. De arbeider med å tilrettelegge for ytringer der andre arbeider med å avdekke lovbrudd. 

Samtidig som de presenterer seg som et annerledes politi uttrykker de at de er «skikkelig politi». De er annerledes, men aldri noe annet enn politi. Noe som gjør også at de konstruerer det som ser ut til å være en ny type dialogrolle i politiet, der de både representerer en fortsettelse, men også en fornying av politikulturen(e).

Informantene ser seg som en viktig del av politiets demokratiske funksjon. De ser seg som ytringsfrihetens beskyttere for ekstreme, men lovlige ytringer. Studien tegner opp et ideal der politiet er en samarbeidspartner for grupper i samfunnet som ellers blir sett på som uønsket.

Hovedpersonen selv ser frem til fortsettelsen:

- Nå er jeg skikkelig glad og stolt, og gleder meg til å fortsette å formidle fag til studenter og andre. Men først feiring og juleferie!

Avhandlingen kan du lese her.

Bli bedre kjent med Elisabeth Myhre Lie