Tillit mellom minoritetsungdommer og politiet

Manjeet Singh har fullført sin master i politivitenskap. Singh har skrevet oppgaven: "I hvilken grad har minoritetsungdom tillit til politiet, og hvordan endres tilliten i møte med politiet?". Denne oppgaven retter oppmerksomhet mot i hvilken grad minoritetsungdom endrer sitt forhold til politiet når de kommer i kontakt med politiet.

Bilde av Manjeet Singh.
TIDSAKTUELL: I lys av hendelsene som har funnet sted i USA den siste tiden, kan man godt si at dette er et veldig aktuelt tema.

Sammendraget er hentet fra masteroppgaven:

Negative holdninger

Politiet sitt forhold til publikum har lenge vært et interessant tema innenfor samfunnsvitenskapen. I disse tider så har det vært et særskilt og konkret fokus på relasjonen mellom Oslopolitiet og minoritetsungdom. På den ene siden har oppmerksomheten dreid seg om hvordan politiet jobber med minoritetsungdom og på den andre siden at det rapporteres negative holdninger fra minoritetsungdom rettet mot politiets virksomhet. Det kan virke som om det er en forståelse hos samfunnsinstitusjoner som media, i politikken og innad hos politiet selv at dette kan henge sammen. Dette uttrykkes med økte ressurser og tiltak for å bedre relasjonen mellom partene. Er det økt innsats som innebærer kontakt med etnisk minoritetsungdom eller er det måten politiet opptrer på som kan styrke relasjonen? Denne oppgaven retter oppmerksomhet mot i hvilken grad minoritetsungdom endrer sitt forhold til politiet når de kommer i kontakt med politiet.

Tillit

Det er minoritetsungdommen sine opplevelser som er interessant i denne problemstillingen. For å kunne belyse problemstillingen er det blitt gjennomført en spørreundersøkelse ved videregående skoler i Oslo. På bakgrunn av dette datasettet som er et tverrsnitt tatt i perioden april-mai 2019 har jeg sett på hva respondentene rapporterer generelt på tillit, og tillit til ulike samfunnsaktører, samt til politiet spesielt. Funnene hos minoritetsungdom som gruppe ble undersøkt opp mot majoritetsungdommen for å kunne se på eventuelle parallelle funn.
Funnene indikerer at det er en betydelig grad av respondenter som rapporterer endringer både i svekkelse og styrking av tilliten. Minoritetsungdom rapporterer lavere tillit og at tilliten svekkes i større grad etter kontakt med politiet enn hos majoritetsungdommen. Oppgaven tar også opp prosessrettferdighet som utslagsgiver for denne effekten og problematiserer representativiteten til andelen av utvalget som valgte å svare på undersøkelsen.

Les fulltekst i PIA