Skjulte etterforskningsmetoder i sedelighetssaker som omhandler barn

Marte Haugen har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med masteroppgaven "Politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder i sedelighetssaker som omhandler barn".

Fotografi av skyggen av et barn som holder en voksens hånd.
Foto: illustrasjonsbilde.

Bakgrunn og problemstilling

Formålet med studien har vært å belyse hvilke muligheter og utfordringer som finnes ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder i etterforskningen av sedelighetssaker som omhandler barn for å besvare problemstillingen: Hvilke muligheter og utfordringer finnes ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder i sedelighetssaker omhandlende barn?

Metode

Studien har en kvalitativ tilnærming ved bruk av semistrukturerte intervjuer, og fem etterforskere er intervjuet. Informantene har erfaring fra ulike distrikter og særorganer i Norge.

Funn

Studien viser at bruken av skjulte etterforskningsmetoder gir gode muligheter for innhenting av informasjon til bruk i etterforskning av sedelighetssaker som omhandler barn. Bruken av UC på nett og dataavlesning trekkes frem som de metodene som gir mest direkte nytte i form av innhenting av bevis. Ellers vises det til mulighet ved bruk av øvrige metoder som hemmelig ransaking, kommunikasjonskontroll, spaning og søk i åpne kilder. Bruken av disse er mer indirekte til nytte for etterforskning ved at de bidrar til å drive etterforskningen videre. Funnene viser også utfordringer knyttet til organisatoriske rammer, ressurser, teknologisk utvikling, lovverket og etikk. Det som oppleves som den største utfordringen er avvergingsplikten da brudd på denne vil kunne resultere i alvorlige konsekvenser for den fornærmede.

Les oppgaven i fulltekst i PIA