Politiets etterretningsledede krisehåndtering

Linda A. Hoel og Cathrine Filstad har publisert artikkelen “The police’s intelligence-led crisis management: Crossing knowledge boundaries of operational and intelligence practices during acute crises” i tidsskriftet The police journal.

Fotografi av forfatterne Linda Hoel og Cathrine Filstad.
Fra venstre: Linda Hoel og Cathrine Filstad. Foto: Politihøgskolen

Store, akutte kriser krever effektiv krisehåndtering. I norsk politi er stabsledelse på operasjonelt nivå en måte å strukturere krisehåndteringen. Denne studien undersøker hvordan operative (stabssjef, P3 og operasjonsleder) og etterretningsansatte (P2, etterretningsleder og analytiker) sine forståelser påvirker samarbeid og informasjonsdeling i stabsarbeid under akutte kriser.

Funnene tyder på at stabsarbeidets struktur hindrer samarbeid med hensyn til å utvikle en kollektiv forståelse av krisesituasjonen. Kunnskapshull med tanke på hverandres roller og arbeidsmetoder fører til vanskeligheter med å dele informasjon og etterretning. I beslutningsmøter kan det være vanskelig å stole på etterretningsanalysen. Denne studien gir innsikt i sosiale forutsetninger som er nødvendige for at kriseledere skal oppleve samarbeidet som sammenhengende og meningsfylt. Diskusjonen konsentrerer seg om betydningen av å bygge bro mellom den operasjonelle praksis og etterretningspraksis ved å redusere eksisterende kunnskapsgrenser.

Les akseptert versjon av artikkelen i fulltekst i PIA