Nytt nummer av "Nordic Journal of Studies in Policing"

Helt på tampen av 2020 kom "Nordic Journal of Studies in Policing" ut med et tredje nummer med seks nye vitenskapelige artikler med fokus på politiforskning. For oss er dette et spesielt nummer da hele 4 fire av seks artikler er skrevet av ansatte på Politihøgskolen!

BIDRAGSYTERE: Fire av seks artikler er skrevet av våre ansatte!

Sammendrag av artikler: 

Mangel på kvinnelig, spesialtrent operativt personell

I sin artikkel undersøker Nina Jon (PHS) noen av utfordringene som kan hemme kvinners motivasjon for å søke seg til spesialavdelinger med spesialtrent operativt personell, inkludert Utrykningsenheten (UEH). Resultatene viser at man for å oppnå økt rekruttering blant kvinner må ha en mer realistisk kommunikasjon om hva som kreves - og en demping av en forestilling om UEH som helt særegen elite. «Skoen trykker» ikke på at kvinner er fysisk svake og ikke kapable til å nå opp som spesialtrent operativt personell, eller er redde for å være «enslige svaler» blant sine mannlige kollegaer.

Fulltekst i PIA

Opportunitetsprinsippet og skjønnsutøvelse i politiretten

Hild Rønning (PHS) diskuterer i sin artikkel «opportunitetsprinsippet» og hvordan politiet i hovedsak jobber innenfor to system: (1) Det polisiære - som i hovedsak reguleres av politiloven og omhandler inngrep for å opprettholde ro og orden samt ivareta sikkerhet og avverge og stanse lovbrudd. (2) Det straffeprosessuelle systemet - som i hovedsak reguleres av straffeprosessloven og omhandler forfølgelse av antatt straffbare forhold. Forfatteren redegjør for prinsippets betydning for politibetjenters anledning til å velge om og hvordan det gripes inn i en situasjon, og hvordan opportunitetsprinsippet på det polisiære området kan oppfattes å åpne for større skjønnsfrihet enn det er rettslig grunnlag for.

Fulltekst i PIA

«Det er ikke oss mot dere»

Mariann Stærkebye Leirvik (OsloMet) & Hjørdis Birgitte Ellefsen (PHS) utforsker i sin studie hvordan politiansatte med etnisk minoritetsbakgrunn kan bruke sin etnisitet som en ressurs i møter med etnisk minoritetsungdom i eller fra utsatte boområder. Forfatterne argumenterer for at etnisitet kan brukes som en ressurs i en forklarende tilnærming, og at dette kan bidra til å styrke relasjonen mellom minoritetsungdom og politi.

Fulltekst i PIA

Familievolden i politireformen

Nærpolitireformen har endret har både strukturene og innholdet i politiets virksomhet. Geir Aas (PHS) belyser i denne artikkelen hvordan politiets arbeid med vold i nære relasjoner (ViNR) blir ivaretatt nærpolitireformen. Reformens mål om å bygge robuste fagmiljøer og spesialisere polititjenesten har i liten grad gjort seg gjeldende for arbeidet med ViNR. Det er imidlertid tvetydig hvor mye av politiarbeidet som bør spesialiseres på dette feltet – generalisten må uansett spille en viktig rolle i disse sakene. Spørsmålet om robuste fagmiljøer og spesialisering er også et spørsmål om nærhet og avstand til publikum. Spesialisering av arbeidet med ViNR kan gi en større grad av profesjonalitet i politiarbeidet, men omkostningene kan gi økt avstand til voldsutsatte.

Fulltekst i PIA


I tillegg til disse fire artiklene er "Anbefalinger i politiets etterretningsprodukter" av Ronny Moen og "Den gode fangen - politiets utlendingskontroll" av Daniel Hammer, Helene O. I. Gundhus og Nora Sveaass de to andre artiklene som ble publisert i dette nummeret av NJSP. 

Les hele nummeret av tidsskriftet