Ny erfaringsbasert master i etterforskning

Vi gratulerer politioverbetjent Inger-Lise Brøste med masteroppgaven "Tilrettelagte avhør: En studie av avhørers forberedelser til førstegangs tilrettelagte avhør av barn som vitner og fornærmede".

Hvor mye har tidsfrister å si for kvaliteten i et tilrettelagt avhør av barn?

Bakgrunn og problemstilling

I denne oppgaven rettes søkelyset mot etterforskere som gjennomfører tilrettelaget avhør(TA) av barn som vitner eller fornærmede. Studien har som målsetning å undersøke avhørers forberedelse til disse avhørene:

  1. Hvilke faktorer opplever avhører som viktige for å forberede tilrettelagte avhør?
  2.  Hvilken betydning opplever avhører at tidsfrister har for deres forberedelser?

Metode

Forfatteren har gjennomført 7 kvalitative, semistrukturerte intervjuer med etterforskere/avhørere som gjennomfører tilrettelagte avhør, og beskriver hva disse opplever som viktig faktorer i forberedelsene til TA. Tematiske analyse er benyttet i analysen av datamaterialet med utgangspunkt i hovedtemaene: (1) Forberedelse gjennom å vurdere tilgjengelig saksinformasjon og kilder, (2) Samhandling med de lovpålagte aktørene som en faktor i avhørers forberedelser og (3) Tidsfrister på godt og vondt - avhengig av kontekst.

Resultater

Resultatene viser at det er flere ulike hensyn som må ivaretas i forberedelser til TA der mange etterforskingsskritt må utføres innenfor korte frister. Informantene poengterte viktigheten av god planlegging og å komme raskt i gang med innhenting og kvalitetssikring av informasjon. Etterforskningen er også avhengig av at andre offentlige instanser, som eksempelvis barnevernet, har mulighet til å prioritere å bistå politiet med informasjon i denne fasen.

Samhandling med avhørsleder som har det overordnede ansvaret for TA, samt barnefaglig rådgiver på Barnehuset, fremstår også som en viktige faktorer i forberedelsene til TA. Resultatene viser at rådgivere med barnefaglige kompetanse er en ressurs som burde kobles inn tidligere, slik at de i større grad kan bistå med å innhente og gjennomgå dokumenter som kan ha betydning for tilretteleggingen for det enkelte barn, og for å veilede avhører.

Informantene ga uttrykk for at de stort sett var fornøyd med fristene for TA. Utfordringen var saker med en ukes frist, noe som i realiteten betydde at de hadde fem virkedager til rådighet for å sikre god kvalitet i etterforskningen før TA. Med mange etterforskingsskritt og manglende etterforskningskapasitet kan etterforskningen bli satt under tidspress.

Resultatene gir et bilde av at avhørers forberedelser er komplekse og sammensatte. De er således avhengig av et velfungerende system og god samhandling med andre aktører for å ivareta både juridiske, etterforskningsmessige og barnefaglige hensyn i møte med barn i TA.

Fulltekst i PIA